Szkoła z Klasą 2.0 oraz zgamifikowana  Olimpiada Języka Angielskiego w szkole w Wilkowie Polskim

1 czerwca 2015 roku w szkole odbyło się podsumowanie całorocznego projektu edukacyjnego we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – „Szkoła z Klasą 2.0”. Koordynatorem programu była pani Oliwia Wojciechowska, a w programie wzięło udział jeszcze trzech nauczycieli i dyrektor szkoły. Każdy z nich wypełniał swoje zadania – nauczyciele z klasami, a pani dyrektor – dla całej szkoły.  Podsumowanie projektu polegało na prezentacji wszystkim uczniom tych wykonanych zadań. 
Uczniowie obejrzeli zdjęcia swoje, kolegów  oraz swoich prac z całego roku.  Koordynator  pokazał też prezentację, która zawierała informacje dotyczące programu, jego celów, organizacji, uczestników, wykonanych zadań, tego, co szkoła zyskała i jakie umiejętności kształciła podczas trwania programu. Wspomniano  o założonym w marcu blogu „Niech każdy się dowie co piszczy w Wilkowie” i tworzonej na nowo stronie szkolnej www.spwilkowopolskie.eu.  Uczniowie ochoczo opowiadali o tym, jak się czuli podczas wykonywania zadań oraz o nowych metodach pracy - lekcji odwróconej, debacie klasowej, projekcie, opisywali zadania i ich rezultaty. Uczniowie  z klas II –III zaprezentowali projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, który dotyczył historii i opisu wsi w których mieszkają: Wilkowa Polskiego, Karśnic i Celinek. Publiczność słuchała opisów, zadawała pytania i żywo reagowała na stare zdjęcia mieszkańców, pokazanych np. podczas produkcji własnych wyrobów, pracy na roli, budowy domów, oraz dożynek. Pani Dyrektor zabrała głos przy okazji omawiania historii Wilkowa Polskiego, opowiadając ciekawostki na temat pochodzenia nazwisk, czy zabytków w Wilkowie Polskim i zachęciła do odwiedzenia strony „Wilkowo Polskie” na znanym portalu społecznościowym, na której ukazują się ciekawostki dotyczące naszej małej ojczyzny. Pozostali uczniowie byli zaciekawieni, chętnie zabierali głos i zadawali pytania prowadzącym. Potem zaprezentowano dwa zwiastuny ukazujące pracę dzieci podczas całego programu Szkoła z Klasą 2.0. o działaniach szkoły można też poczytać na stronie internetowej YoungFace.tv.
Po przerwie nauczyciel języka angielskiego, pani Oliwia Wojciechowska omówiła program Olimpiady Języka Angielskiego, zorganizowanej w formie bardzo popularnej ostatnio, gry miejskiej. Uczniowie każdej klasy zostali podzieleni na dwie grupy, a zadaniem każdej było wybrać nazwę drużyny i , w dowolnej kolejności, wykonać wszystkie, zamieszczone na karcie zadania, odwiedzając kolejne punkty gry. Były to, m.in. Scatter, Kahoot, English Dictation, Word Collection, Quiz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych i Kalambury. 
Po ukończeniu zadań uczniowie rozeszli się do klas, a podsumowanie i wyniki gry ogłoszono dnia następnego. Klasy otrzymały dyplomy oraz nagrody, fundowane przez Radę Rodziców, a pożytkiem dla wszystkich był ciekawie spędzony w szkole dzień i podniesienie znajomości języka angielskiego, który dzieci w naszej szkole bardzo lubią, a -  jak pokazały wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z 2015 r. – znają znakomicie.
Tekst: H.Czapla, O.Wojciechowska

O PROGRAMIE  Szkoła z klasą 2.0.

Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  


Od 2010 roku skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetuUczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

To kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 (2014/15) prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.

Piąta edycja Szkoły z Klasą 2.0 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia.

W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania i opisują je na platformie e-coachingowej oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Opisy zamieszczane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 są dokumentacją pracy uczestników.

Uczniowie realizują zadania wspólnie z nauczycielami. Mogą prowadzić blogi, na których relacjonują, jak wykorzystują TIK do nauki, jak uczą innych czy realizują projekty. Blogi mogą prowadzić także chętni nauczyciele. 

W naszej szkole udział w programie biorą:

Dyrektor – p. Hanna Czapla

Koordynator – p. Wojciechowska Oliwia

Nauczyciele – p. Szczepańska Hanna, p. Nijaka Lucyna oraz p. Czapla Marek

Zadania realizowane w szkole:

Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora:

• Spotkanie otwierające – polega na wypracowaniu wraz z Zespołem 2.0 planu działania na cały rok szkolny.
• Debata szkolna/Targi 2.0 – polega na organizacji wydarzenia podsumowującego pierwszy semestr pracy w programie. Rodzaj wydarzenia zależy od stażu szkoły w programie i od ścieżek wybranych przez nauczycieli. 
Debata szkolna organizowana jest w nowych szkołach i służy wypracowaniu Kodeksu 2.0 – zbioru zasad bezpiecznego i mądrego korzystania z TIK w szkole.
Targi 2.0 to wydarzenie w szkołach doświadczonych. Jest to prezentacja działań uczniów z pierwszego semestru i/lub upowszechnienie zasad Kodeksu i ich zastosowania w praktyce.
• Szkolny Festiwal 2.0 –to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Przyjmuje formę ogólnoszkolnego wydarzenia, dnia otwartego, pikniku itp. W wielu szkołach zapraszani są także przedstawiciele władz lokalnych oraz inne szkoły.
• Spotkanie podsumowujące – podsumowanie pracy w programie w gronie uczestników.

W programie aktywny udział bierze także dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły. Proponowane zadania do wyboru (jedno na cały rok szkolny):

• Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.
• Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach.
• Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
• Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.
• Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne.
• Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy.
• Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami.
• Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół).
• Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych.
• Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych.
• Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

 

Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. 

Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie):

• Kodeks 2.0 – ścieżka tylko na pierwszy semestr, która polega na wypracowaniu wspólnie z uczniami zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Zajęcia prowadzone są metodą debat oraz zadań sprawdzających zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce. Jest to ścieżka obowiązkowa dla nowych szkół i zalecana wszystkim nowym uczestnikom.
• Projekt edukacyjny – metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. 
• Uczymy innych – metoda zakładająca aktywne przygotowanie (z pomocą nauczycieli) i prowadzenie zajęć przez uczniów dla młodszych kolegów, rówieśników lub nawet dorosłych.
• Odwrócona lekcja – metoda w której nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki. Dzięki temu w trakcie zajęć uczniowie mają czas na pogłębianie wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela.
• Uczniowskie forum naukowe – polega na przygotowaniu do opowiadania o swojej pasji w atrakcyjny sposób. Uczniowie przez cały semestr zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą.

 

Wszystkie zadania uczestnicy opisują i publikują na platformie internetowej programu.

Wizytówka szkoły: www.szkolazklasa20.pl/szkoly/wizytowka/46/

Źródło oraz strona programu: http://szk2015.ceo.nq.pl/o-programie/