Ważne informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty
05.04.2016

S P R A W D Z I A N

W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Z tej książeczki można się dowiedzieć:

 

·         jaka jest struktura sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej od 2015 r.

 

·         jakiego rodzaju zadania są na sprawdzianie i co jest w nich sprawdzane


 

·         jakie są podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu 

·         jakie informacje znajdą się na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu. Jaka jest struktura sprawdzianu od 2015 r.?


Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa z dwóch części. Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej.

 

 

Część 1. zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.

 

·         Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

 

·         W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych

 

– samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki. Część 2. zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 

·         Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

 

·         We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.

 

 Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. jest krótka przerwa na odpoczynek. 


Jakiego rodzaju zadania będą na sprawdzianie?

 

Co będzie w nich sprawdzane?


Na sprawdzianie uczniowie będą rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte.


W zadaniach zamkniętych uczeń – spośród kilku odpowiedzi – wskazuje jedną poprawną, np.

 

·         spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania – wybiera jeden

 

·         spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe

 

·         najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości. 


Zadania zamknięte można rozwiązywać w arkuszu, ale przed zakończeniem sprawdzianu rozwiązania trzeba zaznaczyć na karcie odpowiedzi

                     


Po zakończeniu każdej części sprawdzianu uczeń będzie miał dodatkowe 5 minut, aby spokojnie sprawdzić, czy poprawnie

zaznaczył wszystkie rozwiązania na karcie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.

 

·         odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza

 

·         pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem, 


·      rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania. 


      Rozwiązania zadań:

Przed sprawdzianem nauczyciele udzielą uczniom szczegółowych informacji na temat pracy z arkuszem egzaminacyjnym.


Wszystkie zadania na egzaminie sprawdzają wiadomości i umiejętności określone w  podstawie programowej kształcenia 


ogólnego dla klas I–VI dla trzech przedmiotów, tj.

 

·         języka polskiego, np. czy uczeń potrafi wyszukać w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio lub czy potrafi stworzyć spójny tekst na tematy związane z otaczającą rzeczywistością

 

·         matematyki, np. czy uczeń potrafi odczytywać i interpretować dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach lub czy potrafi dobrać odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji

 

·         języka obcego, np. czy uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens przeczytanego lub wysłuchanego tekstu lub czy potrafi odpowiednio zareagować w prostych sytuacjach dnia codziennego.

 Wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej są wprowadzane i doskonalone przez nauczycieli podczas zajęć w szkole. Na sprawdzianie nie będzie zatem żadnych niespodzianek!Jakie są podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu?1.      Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.

 

2.      Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.

 

3.      Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.

 

4.      Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków do 30 września 2015 r. Zadeklarowany wcześniej język można zmienić do 5 stycznia 2016 r.

 

5.      Do 30 września 2015 r. dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6.      Do 15 października 2015 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.

 

7.      O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej do 20 listopada 2015 r. Rodzice mogą je zaakceptować lub odrzucić do 24 listopada 2015 r.

8.      Sprawdzian zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00 12:30. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to zrobić 2 czerwca 2016 r.

 

9.      Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na pierwszą część również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

Jakie informacje znajdą się na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu?


27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):

 

·         z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki

 

·         z części drugiej, czyli z języka obcego.

 Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016 r.).

 Wyniki sprawdzianu – obok stopni wystawionych przez nauczycieli – stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

 

·         Dla ucznia i jego rodziców to wskazówka, z którymi spośród przedmiotów egzaminacyjnych uczeń radzi sobie najlepiej.

 

·         Dla nauczycieli w szkole podstawowej to obiektywna (ale wcale nie najważniejsza!) informacja o uczniach, z którymi pracowali przez kilka lat, którą mogą wykorzystać w swojej pracy w latach kolejnych.

 

·         Dla nauczycieli w gimnazjum to wstępna informacja o poziomie wiadomości i umiejętności pierwszoklasistów, których będą uczyć.


Szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu, zasadach jego organizowania i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( www.cke.edu.pl).

 

 

Najważniejsze informacje dla uczniów zawiera również film, który można obejrzeć na stronie CKE  (www.youtube.com/ckeedupl).


Żródło: http://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Informacje/20150831_Sprawdzian_Flyer_2016.pdf