Program Profilaktyczny

SZKOLNY  PROGRAM PROFILAKTYKI  

Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich

w Wilkowie Polskim

 

Na lata : wrzesień 2015 – czerwiec 2016

 

Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego   środowiska szkolnego.

 

Program opracowany został w oparciu o:

rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku, w sprawie działalności wychowawczej i zapobiegawczej dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz.226)

ROZPORZĄDZENIE MENz dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Aktualne Podstawy Programowe dla Szkoły Podstawowej

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim

Dotychczasowy Szkolny Program Profilaktyki.

Wyniki badań  ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczniów ,rodziców.

Analizy sytuacji wychowawczej, systematycznie dokonywanej w szkole, we współpracy z nauczycielami i Dyrekcją

 

 

WSTĘP :

Zaproponowany program stanowi rozwinięcie programu wychowawczego realizowanego w szkole, który ma  na celu kształtowanie osobowości uczniów  i wspieranie ich rozwoju.

Realizacja zadań  zawartych w Programie Profilaktyki powinna  wpłynąć na uczniów tak , aby potrafili poradzić sobie z rozwiązaniem problemów, by umieli współżyć z ludźmi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Ma na celu zmianę niezadowalających zachowań uczniów.  Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne, które mają przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów. Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka :  Poradnia Psychologiczna, Ośrodek Pomocy społecznej, Policja ,Sąd Rodzinny, drużyna harcerska, parafia, organizacje pozarządowe.


Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim opiera się na profilaktyce  realizowanej  w odniesieniu do dwóch z trzech grup ryzyka :

 

1.Profilaktyka pierwszorzędowa  - kierowana do grup niskiego ryzyka – czyli do szerokiej populacji, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych. Polega na promowaniu zachowań zdrowotnych  celem  opóźnienia wieku inicjacji.


2 Profilaktyka drugorzędowa –  podwyższonego ryzyka - należą tu osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych.


3. Profilaktyka trzeciorzędowa  -wysokiego ryzyka - należą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych.

 

Doświadczenie pokazuje, że Szkole naszej realizować należy głównie profilaktykę pierwszo i drugorzędową. Wynika to z wieku dzieci i z rodzaju problemów z jakimi mamy do czynienia.


Narzędzia badawcze zastosowane przy dokonywaniu ewaluacji dotychczasowego „Szkolnego Programu Profilaktyki”

Ilość analizowanych ankiet :

Ankiety dla rodziców – Ocena realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki :

Ankieta dla rodziców - 45

 

Ankiety dla  uczniów „Profilaktyka w szkole”

Ankiety dla uczniów klas II – III         -  24

Ankiety dla uczniów klas IV – VI       -  33

 

W kręgu zainteresowań Profilaktyki Szkolnej realizowanej na poziomie naszej szkoły powinny znajdować się następujące obszary :

 

Promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.

Psychoedukacja dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sferach naszego życia.

Zapobieganie Przemocy i agresywnym zachowaniom

Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących z nadmiernego  korzystania z mediów (telewizja, komputer, Internet)

Psychoedukacja  dotycząca  szkodliwości  nikotyny  i alkoholu oraz innych nowych  substancji uzależniających dla zdrowia fizycznego   i    wpływ środków uzależniających na relacje z innymi.

Rozpoznawanie zagrożeń sprzyjających marginalizacji dziecka i podejmowanie działań  zapobiegających temu zjawisku

Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

 

 

Mocne obszary pracy profilaktycznej szkoły

Opracowane  procedury postępowania w  sytuacjach  zachowań niepożądanych ,

System rozwiązań  organizacyjnych służących zwiększaniu bezpieczeństwa

Wysoki poziom samoświadomości uczniów w zakresie zdrowego odżywiania

Tradycje szkoły w zakresie organizacji imprez i akcji służących poprawie bezpieczeństwa dzieci na drodze i w domu, a także na wakacjach (certyfikaty)

Zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli w realizację projektów służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowiu uczniów

Tradycje szkoły w zakresie promowania akcji służących integracji z osobami niepełnosprawnymi, współpraca z Fundacją WOŚP i  „Serce” w Rakoniewicach

Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować”

Współpraca z policja i strażą pożarną w zakresie akcji służących poprawie bezpieczeństwa

Realizacja programu „Jabłko, cytryna, generalnie zwolnij”

Położenie szkoły – możliwość korzystania z przerw na świeżym powietrzu

 

Obszary działań, którymi w sposób szczególny należy się  zająć są :

 

Zwiększenie znajomości  procedur  szkolnych wśród uczniów i rodziców

Zwiększenie skuteczności działań eliminujących zachowania agresywne, w tym agresję słowną

Edukacja rodziców i dzieci w zakresie zagrożeń płynących z nowych mediów oraz nowych pojawiających się substancji uzależniających i szkodliwych dla zdrowia  / dopalacze i napoje energetyzujące/

Poprawa  bazy lokalowej do zajęć sportowo-ruchowych

 

 

Sposoby ewaluacji Programu Profilaktyki.

 

-  Analiza efektów pracy

-  Ilościowa i jakościowa analiza problemów  dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o dokumentację wychowawczą / zeszyty wychowawcy,

w zespole wychowawczo-przedmiotowym

- Analiza i ocena podjętych działań na rzecz świadomego korzystania uczniów z mediów, przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców. –

nauczyciel informatyki

-  Analiza podjętych działań na rzecz integracji uczniów niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi i działań na rzecz rozwoju wolontariatu. –  odpowiedzialni

L.Nijaka i L.Odważna

-  Ocena  poziomu poczucia bezpieczeństwa  uczniów w szkole – odpowiedzialny : Marek Czapla

-  Ewaluacja końcowa programu badania – ankiety skierowane do uczniów i rodziców   Odpowiedzialny : dyrektor szkoły


Działania profilaktyczne

w poziomie klas I - III


Cel

Działania

Kto realizuje

 

Kryterium sukcesu

Sposób

ewaluacji

Prowadzący                     ewaluację

 

Promocja zdrowego stylu życia

 

I. Higiena osobista

 

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej

Działania pielęgniarki szkolnej.

 

 

 

 

Wychowawca

Pielęgniarka szkolna

 

 

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

Zna podstawy higieny intymnej.

Dba o zdrowe zęby.

 

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

II. Zdrowe odżywianie

 

Akcje promujące zdrowe

odżywianie .

Nauka przygotowywania zdrowego śniadania.

 

 

 

 

 

 

Dla rodziców

Pogadanka nt postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

 

Nauczyciele przyrody

Pedagog , realizatorzy

Programów

 

 

 

 

Lucyna Nijaka

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu. Świadomie spożywa warzywa

i owoce. Umie wybrać zdrowe produkty i przygotować z nich zdrowy posiłek.

Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców.

 

Rozmowa,

Obserwacja spożywanych posiłków na stołówce  Działania praktyczne.

 

 

 

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

sytuacjach

problemowych.

Realizatorzy 

 działań,

L.Nijaka

III. Ruch bramą do

Zdrowia fizycznego psychicznego

Zajęcia wychowania fizycznego , pozalekcyjne  zajęcia sportowe i ruchowe.

Elementy gimnastyki korekcyjnej,

Propagowanie turystyki pieszej.

Wyjścia i wyjazdy na basen.

Nauczyciel w-f

i wychowawcy klas

 

 

Zwiększenie oferty

Sportowo -ruchowych zajęć pozalekcyjnych.

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa oferty    sportowo –ruchowych zajęć pozalekcyjnych..

 

Nauczyciel w-f,

Wychowawcy 

 klas i nauczyciele prowadzący 

zajęcia.

 

 

 

IV .Profilaktyka uzależnień

 

Bloki zajęć

programu

- Postrzeganie swoich uczuć  i radzenie sobie z trudnymi uczuciami

- Zajęcia dotyczące substancji uzależniających

/ w tym napoje energetyzujące, dopalaczy/

Zajęcia dotyczące zagrożeń płynących z nowych mediów.

- Modelowanie zachowań

Związanych z dokonywaniem wyborów.

Filmy i Spektakle profilaktyczne.

 

 

Spotkanie z psychologiem

w ramach współpracy z ppp

 

 

Dla rodziców

Pogadanka nt rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji.

 

Nauczyciele prowadzący,

katechetka

 

 

Zaproszeni trenerzy lub terapeuci

 

 

 

 

 

 

Realizatorzy spektaklu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Nijaka

Uczeń potrafi nazywać uczucia, akceptuje uczucia trudne i uczy się nad nimi panować.

 

Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie

różnych substancji

Uczeń potrafi oceniać postępowanie bohaterów.

Deklaruje podejmowanie

Właściwych wyborów w różnych omawianych sytuacjach

 

 

 

Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców.

 

 

 

Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców.

obserwacja zachowań dzieci.

 

Współdziałanie z rodzicami, celem

Rozwiązywania

pojawiających się

problemów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

sytuacjach

problemowych.

 

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

sytuacjach

problemowych.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

I. Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych .

 

Podnoszenie standardów

Związanych z bezpieczną

Szkołą  /organizacja

Pracy szkoły –dyżury

Nauczycieli,

Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole /w tym regulaminami pracowni i wycieczek./

Zajęcia na temat :

Bezpieczne wakacje,

Bezpieczne ferie

Udział w Programach

O bezpieczeństwie.

Podstawowa widza na

temat  zagrożeń płynących z nowych

Mediów.

 

 

Dyrektor,

Koordynator ds.

Bezpieczeństwa

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy i

Nauczyciele

Przedmiotowi

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z Policją.

Uczniowie czują się w szkole

Bezpieczni.

 

 

 

Rodzice uczniów

maja przekonanie o bezpieczeństwie w szkole

 

Uczniowie posiadają wiedzę na temat

zachowań  zagrażających

Bezpieczeństwu.

Mają samoświadomość

Odpowiedzialności za słowa.

Badania

Ankiety „Bezpieczna

Szkoła”

dla rodziców i dzieci

 

Zbieranie informacji od uczniów

 

 

 

Koordynator 

 ds. 

bezpieczeństwa

 

Wychowawcy

 

 

Wspieranie dziecka

 

I. Wyrównywania szans edukacyjnych

 

Diagnozowanie dzieci w Poradni Psychologicznej

Praca dydaktyczna w oparciu o opracowane wymagania zgodnie ze wskazaniami poradni.

 

 

 

Zorganizowanie pomocy

Psychologicznej dzieciom o specjalnych

Potrzebach edukacyjnych – praca

Zespołów

W oparciu o Ustawę,

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

 

Uczeń pokonuje trudności w uczeniu się w oparciu o proponowany system pomocy

 

 

 

 

 

 

Uczeń ze specyficznymi

Trudnościami otrzymuje pomoc

 

 

 

Analiza oferty

pomocowej pod względem dostosowania do potrzeb.

 

 

 

 

 

Ewaluacja założeń

Dokonanych planach

IPET i PDW

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator

 do spraw

 pomocy pedagogiczno-psychologicznej

 

 

 

 

 

 

 

II. Wyrównywania szans rozwoju społecznego

 

Pomoc psychologiczna

I pedagogiczna w szkole.

Kierowanie dzieci do

OPS. Pomoc materialna  w tym: dofinansowanie obiadów, zapomogi losowe, wnioskowanie o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej,

wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną, realizacja rządowych

programów pomocowych

i innych.

 

 

 

Wychowawcy,

Rada Rodziców

Dziecko otrzymuje wsparcie

od instytucji szkolnej.

Rodzice są motywowani

do pracy nad zmianą sytuacji

dziecka lub sytuacji rodzinnej.

Rodzice otrzymują wsparcie

przy rozwiązywaniu

problemów rodzinnych.

 

 

 

Monitorowanie

Indywidualnych

Przypadków.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Poradnia Pedagogiczno 

Psychologiczna,

 OPS

 


Działania profilaktyczne

w poziomie klas IV - VI


Cel

Działania

Kto realizuje

Kryterium sukcesu

Sposób

ewaluacji

Prowadzący                     ewaluację

Promocja zdrowego stylu życia

 

I. Higiena osobista

 

Pogadanki wychowawcy

Lekcje przyrody

Działania pielęgniarki szkolnej,

Działania nauczycieli w-f,  w.d.ż.r / uświadamianie,

Kontrolowanie, konsekwencje/

 

Nauczyciele w-f,

Wychowania do życia w rodzinie przyrody,

wychowawca

 

 

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

Zna podstawy higieny intymnej.

Dba o zdrowe zęby.

 

Obserwacja

 

Wychowawca

 

II Zdrowe odżywianie

 

Lekcje przyrody

Akcje promujące zdrowe

odżywianie .

Akcja „Śniadanie daje moc”

 

 

 

 

 

Dla rodziców

Pogadanka nt postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

Nauczyciele przyrody

Pedagog , realizatorzy

Programów

 

 

 

 

Lucyna Odważna

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu . Świadomie spożywa

Warzywa i owoce. Rezygnuje

z niezdrowej żywności.

Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców.

Rozmowa,

Obserwacja spożywanych posiłków na stołówce

 

 

 

 

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

sytuacjach

problemowych.

Realizatorzy 

 działań,

 

III. Ruch bramą do

Zdrowia fizycznego psychicznego

Zajęcia wychowania fizycznego , pozalekcyjne  zajęcia sportowe i ruchowe.

Propagowanie turystyki pieszej.

Wyjścia i wyjazdy na basen.

Nauczyciel w-f

wychowawcy klas

 

 

Zwiększenie oferty

Sportowo -ruchowych zajęć pozalekcyjnych.

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa oferty    sportowo –ruchowych zajęć pozalekcyjnych..

 

Nauczyciel 

 w-f

Wychowawcy

 klas.

 

 

IV. Profilaktyka uzależnień

 

Film i zajęcia psychoedukacyjne na podstawie programu „SI”

Nikotyna legalny narkotyk i odmawianie – kl. V

Wpływ alkoholu na organizm młodego

człowieka.

Konsekwencje ryzykownych zachowań

-kl. .VI

 

Media a uzależnienia

/ tel. komórkowe, komputer, internet

 

Nowe substancje uzależniające –

napoje energetyzujące dopalacze

Pogadanki w kl. IV –VI

Badanie ankietowe

Postępowanie zgodne z procedurami względem

dzieci podejmujących

próby palenia lub picia.

Pomoc dzieciom  z symptomami uzależnienia od mediów

Współpraca z i ich rodzicami

 

Spektakl profilaktyczny lub

Udział w stosownych Kampaniach

 

 

 

Spotkanie z psychologiem

Dla rodziców

„Radzenie sobie z ryzykownymi zachowaniami dziecka”

 

 

Dla rodziców

Pogadanka nt rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji.

Nauczyciele przeszkolony do prowadzenia ww. zajęć

 

 

wychowawcy

Psycholog, pedagog

Zaproszeni trenerzy i terapełci

 

Psycholog zaproszony do szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucyna Nijaka

Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie nikotyny

Deklaruje podejmowanie

Właściwych wyborów

 

Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie alkoholu

Deklaruje podejmowanie

Właściwych wyborów

 

Uczeń potrafi ocenić swoje podejście do komputera.  Ocena na podstawie karty pracy „Ja i media”

Uczeń doświadcza działań dorosłych mających ochronić go przed zachowaniami ryzykownymi.

 

 

Uczeń poznaje jak radzą sobie

Bohaterowie z konfliktem

wewnętrznym

 

 

 

 

Podniesienie poziomu motywacji rodziców do

Brania odpowiedzialności za

losy dziecka

Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców.

Rundy  informacji zwrotnych od dzieci

 

Określenie poziomu

Zagrożenia wśród uczniów.

Ilość spraw prowadzonych zgodnie z procedurami i efekty tych działań.

Uczeń potrafi rozmawiać  o dylematach

akcentowanych  w spektaklu .

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

zachowań ryzykownych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

sytuacjach

problemowych.

 

Wychowawcy

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

I. Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych.

 

 

Podnoszenie standardów

Związanych z bezpieczną

Szkołą  /organizacja

Pracy szkoły –dyżury

Nauczycieli,

Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole .W tym regulaminami pracowni i wycieczek..

Zajęcia bezpieczne wakacje

I ferie.

 

Dyrektor,

Koordynator ds.

Bezpieczeństwa

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy i

Nauczyciele

Przedmiotowi

 

Uczniowie czują się w szkole

bezpiecznie

Rodzice uczniów

Mają przekonanie o bezpieczeństwie w szkole

 

 

 

Ankiety „Bezpieczna

Szkoła”  / dla rodziców i dzieci/

 

 

Koordynator 

 ds.

 bezpieczeństwa

 

II. Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

 

 

Zajęcia psychoedukacyjne  dotyczące agresji (np. zawarte w programie

„Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję” )

Zapoznanie ze szkolnymi

Procedurami

dotyczącymi czynów agresywnych.

Prewencyjne spotkania

Z policjantem  na temat : „Odpowiedzialność

nieletnich za swoje czyny”

Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów przy pracy z indywidualnym przypadkiem –praca na kontrakcie,  interwencje

W klasach lub grupach.

 

 

Wychowawcy,

 

Uczeń ma wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami,

I konfliktami

I wykorzystuje ta wiedzę w praktyce.

 

 

Uczeń otrzymuje pomoc dorosłych przy rozwiązywaniu

Poważnych konfliktów.

Uczeń wie, że ponosi konsekwencje za nieadekwatne zachowania i wie ma prawo do uczenia się

na błędach.

Obserwacja zachowań uczniów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza efektów

Pracy na procedurach dot. Agresywnych zachowań i efektów

kontraktów.

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Koordynator 

 ds. BHP

Wspieranie dziecka

II. Wyrównywania szans rozwoju społecznego

 

Pomoc psychologiczna

I pedagogiczna w szkole.

Kierowanie dzieci do

PPP w Grodzisku

Pomoc materialna  w tym:

Dofinansowanie obiadów

Zapomogi losowe

Wnioskowanie o pomoc

do Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną

Realizacja Rządowych

Programów pomocowych

i. innych.

 

 

Wychowawcy,

Pedagog,

psycholog,

Rada Rodziców

Dziecko otrzymuje wsparcie

od instytucji szkolnej.

Rodzice są motywowani

do pracy nad zmianą sytuacji dziecka

lub sytuacji rodzinnej.

Rodzice otrzymują wsparcie

przy rozwiązywaniu

problemów rodzinnych.

 

 

Monitorowanie

Indywidualnych

Przypadków.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

REALIZACJA COROCZNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI ORAZ ZMIAN W STYLU ŻYCIA.

 

NAZWA DZIAŁANIA

TERMIN

INSTYTUCJE /OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Do kogo skierowane

Biegi Przełajowe im. Franciszka Ratajczaka

wrzesień

C K w Wielichowie, Starostwo Powiatowe

M.Czapla

Uczniowie szkoły, społeczność lokalna

Sprzątanie Świata

wrzesień

Gmina Wielichowo

Dyrektor szkoły

Uczniowie szkoły, społeczność lokalna

„Śniadanie daje moc”

Bicie rekordu.

Listopad

WYCHOWAWCY, DYREKTOR

L.Nijaka

Wszyscy uczniowie

„Aktywnie po zdrowie”

Cały rok

Stacja San. – Epid. w Grodzisku

L.Nijaka

Wszyscy uczniowie

WOŚP

Styczeń

Fundacja WOŚP,

C K w Wielichowie

Lucyna Odważna

Wszyscy uczniowie, społeczność lokalna

Wyjazdy na basen

Cały rok, wg potrzeb dzieci

Rada Rodziców

Marek  Czapla

Wszyscy chętni uczniowie

Kółko sportowe

Cały rok

 

---------------

Marek Czapla

Wszyscy chętni uczniowie

Kółko taneczne

Cały rok

 

---------------

Oliwia Ratajczak

Wszyscy chętni uczniowie

Biegi patrolowe, rajdy i biwaki harcerskie

Cały rok

Hufiec Śmigiel

Bernadeta Dudzińska

Wszyscy chętni uczniowie

Dzień Ziemi

kwiecien

 

------------

Nauczyciele przyrody

Wszyscy uczniowie

Pogadanki nt. zdrowia i higieny

Cały rok

----------------

Pielęgniarka szkolna

Wszyscy uczniowie

Akcje i konkursy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Cały rok

Instytucje wspierające poprawę bezpieczeństwa i stanu zdrowia uczniów, sanepid Grodzisk Wlkp.

Nauczyciele EW, nauczyciel plastyki i techniki

Wszyscy chętni uczniowie

Turniej Ruchu Drogowego

Kwiecień

 

ZEAS Wielichowo

Nauczyciel techniki

Wszyscy chętni uczniowie

Wychowanie komunikacyjne Zdobywanie karty rowerowej

Cały rok

-------------------

Nauczyciel techniki, dyrektor

Wszyscy  uczniowie kl. IV

Bezpieczniej to wiedzieć i znać

Cały rok

we współpracy z KPP

M.Czapla , Nauczyciele kl. I – III

Uczniowie kl. I - III

Ratujemy i uczymy ratować”

Cały rok

WOŚP

Nauczyciele EW, koordynator – G.Bossy

Uczniowie kl. I - III

DYSKOTEKI SZKOLNE

Cały rok

Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Wyznaczeni nauczyciele

Chętni uczniowie

Wycieczki szkolne

Przedmiotowe – w ciągu roku, turystyczno – krajoznawcze – tydzień wycieczek

Rada Rodziców

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu

Zespoły klasowe

Pokazy ratownictwa

Czerwiec

 

Straż Pożarna

Marek Czapla

Wszyscy uczniowie

Jabłko, cytryna, generalnie zwolnij…

czerwiec

Policja

Marek Czapla

Wszyscy uczniowie

Festyn Środowiskowy – impreza promująca zdrowie

czerwiec

Rada Rodziców

Wszyscy nauczyciele

Uczniowie szkoły, społeczność lokalna

 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców w dn. 15.09.2015. do realizacji.

Comments