Konkursy‎ > ‎

Konkurs z Języka Polskiego

 

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

JĘZYKA POLSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 


Dział I

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

 

Rozdział 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

§1.              Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§2.              Wielkopolski Kurator Oświaty w zarządzeniu wydanym w danym roku szkolnym wyznacza pracowników wspomagających organizację i przebieg konkursów w województwie wielkopolskim oraz terminy przeprowadzania poszczególnych etapów konkursów.

§3.              Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych jest pani Magdalena Kalemba-Borowczak, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie, 62-066 Granowo, ul. Konstytucji 3 Maja 1,

tel.: 61 44 72 040 (po godzinie 15.00 tel.: 694 633 081)

e-mail: doradca.kalemba-borowczak@odn.poznan.pl

§4.              1. Konkurs składa się z 3 etapów:

                                 1)        szkolnego,

                                 2)        rejonowego,

                                 3)        wojewódzkiego.

§5.              Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z języka polskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.) poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w § 47, § 48, § 49, § 50 i § 51 niniejszego regulaminu.

§6.              Na etapie szkolnym i rejonowym konkursu uczniowie rozwiązują test, który składa się z różnych typów zadań otwartych i zamkniętych. Udzielają odpowiedzi, wykorzystując swoje doświadczenia czytelnicze wynikające m.in. z przeczytanych lektur konkursowych. Na każdym etapie konkursu samodzielnie redagują dłuższą wypowiedź pisemną.

§7.              Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.

§8.              Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

§9.              Organizacja konkursów uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb ww. uczestników konkursu (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika konkursu). Warunkiem uwzględnienia tych potrzeb jest uzyskanie zgody przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 5 października 2016 r.

§10.          Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).

§11.          W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu komisji. Wydarzenie 
to zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu.

§12.          Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim miejscu.

§13.          W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.

§14.          Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy 
w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.

§15.          Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).

§16.          W pracach komisji etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§17.          Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursów, po ich zakończeniu jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywania przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia danego etapu lub w szkole wyznaczonej przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

§18.          Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

§19.          Regulamin konkursu nie może ulegać zmianom po jego ogłoszeniu i opublikowaniu na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu w danym roku szkolnym.

§20.          Testy z poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu.

§21.          Wszelkie informacje na temat konkursów przedmiotowych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawach konkursów, miejsca przeprowadzania etapu rejonowego i wojewódzkiego oraz ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy/Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017.

 

Rozdział 2

ETAP SZKOLNY

 

§22.          Etap szkolny odbędzie się w 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w szkołach, które zgłosiły do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamiar uczestnictwa w Konkursie do 5 października 2016 r. poprzez wypełnienie formularza on-line.

§23.          Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły oraz powołana pisemnie przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli, w tym przynajmniej jeden o specjalności zgodnej z przedmiotem konkursu. W szczególnych przypadkach, jeżeli do konkursu przystępuje mniej niż 10 uczniów, dyrektor szkoły może powołać komisję 2-osobową.

§24.          Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane przez osobę wyznaczoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§25.          Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.

§26.          Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 30 na 40 możliwych punktów.

§27.          1. Do zadań dyrektora szkoły należy:

1)    zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017,

2)    zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie, nie później niż do 5 października 2016 r. poprzez wypełnienie formularza on-line. Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół podstawowych województwa wielkopolskiego (podanych w SIO), na 7 dni wcześniej, tj. 28 września 2016 r.

3)    uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 i wrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (oświadczenia należy przechowywać przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia etapu szkolnego),

4)    odebranie, na dzień przed konkursem, testu oraz schematu oceniania, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na adres e-mailowy szkoły, podany przez dyrektora w formularzu on-line,

5)    powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej,

6)    pisemne określenie zadań przewodniczącego i członków Szkolnej Komisji Konkursowej, tj. opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego, sprawdzenie i ocena wszystkich prac konkursowych zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu (każda praca powinna być czytelnie podpisana przez osobę sprawdzającą pracę), rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu, sposób przekazania prac uczniów dyrektorowi szkoły itd.

7)    przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017, w tym zapewnienie warunków samodzielnej, spokojnej pracy uczestnikom,

8)    ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji papierowej lub elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) sposób,

9)    wypełnienie protokołu on-line, w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego. Dane osobowe uczniów wprowadzone do protokołu stanowią Bazę Konkursową. Adres dostępu do protokołu on-line zostanie wysłany na adresy 
e-mailowe szkół podstawowych uczestniczących w konkursie wraz z testem etapu szkolnego. Wypełnione protokoły on-line po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Dyrektor szkoły przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych danych osobowych ucznia do Bazy Konkursowej,

10) gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji konkursowej obejmującej: listy uczestników konkursu, powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, prace konkursowe uczniów, protokół z prac Szkolnej Komisji Konkursowej i inne dokumenty.

 


Rozdział 3

ETAP REJONOWY

 

§28.          Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego odbędzie się w dniu 
17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 13.00

§29.          Etap rejonowy przygotowują i przeprowadzają zgodnie z harmonogramem Rejonowe Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, którzy działają w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Adresy szkół, w których będą przeprowadzane etapy rejonowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy/Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 na 3 tygodnie przed terminem konkursu.

§30.          Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 75 minut.

§31.          Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 32 na 40 możliwych do zdobycia punktów.

§32.          1. Do zadań przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej należy:

                                1)          odebranie, na 1 dzień przed etapem rejonowym konkursu, testów wraz ze schematem oceniania, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Wydział Rozwoju Edukacji) lub właściwej terytorialnie Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu; zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów,

                                2)          przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników,

                                3)          zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu,

                                4)          kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu; każda praca powinna być czytelnie podpisana przez członka Rejonowej Komisji Konkursowej sprawdzającego pracę i przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej,

                                5)          rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Rejonową Komisję Konkursową,

                                6)          wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu rejonowego i przesłanie uzupełnionej Bazy Konkursowej, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu rejonowego, na adres e-mail: konkursy.sp@ko.poznan.pl

                                7)          sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej protokołu z prac Rejonowej Komisji Konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a.

                                8)          przesłanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu rejonowego protokołu z przebiegu etapu rejonowego:
drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty

konkursy.sp@ko.poznan.pl

oraz drogą pocztową na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań (z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu);

przesłane dokumenty powinny być należycie ostemplowane pieczątką szkoły i podpisane przez wszystkich członków Rejonowej Komisji Konkursowej,

                                9)          ogłoszenie wyników trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu, w formie elektronicznej poprzez umieszczenie wykazu uczniów na stronie internetowej szkoły, w której odbył się etap rejonowy (lista uczniów powinna być zakodowana),

                            10)          przesłanie/przekazanie prac uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wraz z kopią protokołu z prac Rejonowej Komisji Konkursowej przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu,

                            11)          uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac uczniów niezakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wraz z kopią protokołu dyrektorowi szkoły, w której odbył się etap rejonowy konkursu.

 

Rozdział 4

ETAP WOJEWÓDZKI

 

§33.         Etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00. Wykaz miejsc przeprowadzenia etapów wojewódzkich konkursów opublikowany zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy/Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017  na 3 tygodnie przed terminem konkursu.

§34.          Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§35.          Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych jest pani Magdalena Kalemba-Borowczak.

§36.          Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 75 minut.

§37.          Wyniki konkursu ogłaszane są w formie komunikatu, w wersji elektronicznej, trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu.

§38.          Finalistą konkursu zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma co najmniej 30% punktów, tj. 12 punktów.

§39.          Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma minimum 34 na 40 możliwych do zdobycia punktów. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska minimum 34 punktów, tytuł laureata otrzyma do 25% uczestników etapu wojewódzkiego z najwyższymi wynikami.

§40.          1. Do zadań przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy:

                                1)          odebranie, na 1 dzień przed konkursem, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu testów wraz ze schematem oceniania, ich przechowanie i zabezpieczenie do dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu,

                                2)          przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników,

                                3)          kierowanie pracami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej; zapewnienie należytych warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych,

                                4)          kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu, każda praca powinna być czytelnie podpisana przez członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej sprawdzającego pracę i przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,

                                5)          rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Wojewódzką Komisję Konkursową,

                                6)          sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego wraz z wykazem laureatów i finalistów według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 3a i 3b.

                                7)          wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu wojewódzkiego i przesłanie uzupełnionej Bazy Konkursowej, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego, na adres e-mail:

konkursy.sp@ko.poznan.pl

                             8)            przesłanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego:
drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty

konkursy.sp@ko.poznan.pl

oraz drogą pocztową na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań (z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu),

                                9)          ogłoszenie wyników, trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu, w formie elektronicznej poprzez umieszczenie wykazu uczniów na stronie internetowej szkoły, w której odbył się etap wojewódzki (lista uczniów powinna być zakodowana),

                            10)          uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac konkursowych wraz z kopią protokołu dyrektorowi szkoły, w której przeprowadzony został etap wojewódzki konkursu,

                            11)          rozpatrywanie, wraz z innymi członkami komisji, odwołań i zażaleń związanych z organizacją i przebiegiem etapów rejonowego i wojewódzkiego,

                            12)          niezwłoczne przekazanie protokołu z rozpatrzenia odwołań dotyczących przebiegu konkursu do Wojewódzkiego Koordynatora Konkursów.

 

 

Dział II

TRYB ODWOŁAWCZY

 

§41.          1.  Odwołania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu mogą składać rodzice (prawni opiekunowie) uczestników konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu:

                                1)          po etapie szkolnym do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej,

                                2)          po etapie rejonowym i wojewódzkim do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, na adres e-mail doradca.kalemba-borowczak@odn.poznan.pl

2. Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły).

§42.          Odwołania wniesione z naruszeniem § 41 nie będą rozpatrywane.

§43.          Na wniosek złożony do przewodniczącego Komisji Konkursowej przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestników konkursu sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona do wglądu lub wykonania fotografii, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników (po okazaniu legitymacji przez ucznia i dowodu osobistego przez rodzica), przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącym Komisji Konkursowej. Prawo wglądu do pracy lub wykonania fotografii mają jedynie uczeń w obecności rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Czas wglądu do pracy określa przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

§44.          Po niezwłocznym rozpatrzeniu odwołań przez Wojewódzką Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przewodniczący i dwóch członków komisji, jej decyzja jest ostateczna.

§45.          Protokół z rozpatrywania wniesionych odwołań sporządza przewodniczący właściwej komisji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Protokół z rozpatrzenia odwołań po etapie szkolnym przekazuje się elektronicznie przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

§46.          Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 

 

DZIAŁ III

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU OBEJMUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO
ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PONIŻSZY
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

 

§47. 1. Uczeń pisze poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym:

                              1)            teksty kierowane do różnych adresatów i w różnorakich celach,

                              2)            zgodnie z poprawnymi regułami codziennej komunikacji, wyrażając i motywując własne zdanie o tekstach kultury wysokiej i masowej,

                              3)            w różnych formach, (np. list, opis, opis z elementami charakterystyki, opowiadanie, baśń, dialog, przepis, zawiadomienie, zaproszenie, ogłoszenie, prosta notatka,  reklama, pamiętnik i  dziennik – pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej, proste sprawozdanie, np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych)

                              4)            z troską o kompozycję (plan, tytuł, akapit) a także estetykę tekstu.

 

            2. Z zakresu odbioru tekstów kultury uczeń:

                              1)            czyta ze zrozumieniem różne teksty,

                              2)            odkrywa ich dosłowny, przenośny i symboliczny sens,

                              3)            dostrzega swoistość ich tworzywa,

                              4)            wskazuje na różne elementy świata przedstawionego,

                              5)            odróżniania fikcję artystyczną od rzeczywistości,

                              6)            określa funkcję różnych elementów tekstu używając odpowiedniej terminologii (np. fikcja literacka, świat przedstawiony, bohater, narracja, narrator, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, przenośnia, porównanie, epitet, rytm, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, mit, opowiadanie, powieść, proza, poezja, zdanie pojedyncze i złożone, podmiot, orzeczenie, odmienne i nieodmienne części mowy oraz ich podstawowe kategorie fleksyjne),

                              7)            wykorzystuje różne konteksty,

                              8)            uwzględnienia odrębności regionalne, dostrzega związki teraźniejszości
z przeszłością oraz ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego,

                              9)            rozpoznaje elementy języka mediów w różnych rodzajach komunikatów,

                          10)            wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, dziele filmowym.

                          11)            dokonuje krytycznej analizy wartości oferty mediów.

 

            3. Z zakresu analizy i odbioru dzieł sztuki:

                        1)            wypowiada się na temat muzyki z wykorzystaniem podstawowych pojęć,

                        2)            wypowiada się na temat sztuk plastycznych z wykorzystaniem podstawowych pojęć,

                        3)            wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska);

                        4)            wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych 

(filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa);

                        5)            opisuje dzieło sztuki plastycznej uwzględniając elementy interpretacji. 

 

 

DZIAŁ IV

WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA

 

NASI RÓWIEŚNICY

§ 48.  Do etapu szkolnego uczeń zobowiązany jest obligatoryjnie przeczytać:

1. Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni

§ 49.  Do etapu rejonowego wymagana jest znajomość tekstów oraz filmu:

1. Eric Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża

2. Jadwiga Korczakowska: Spotkanie nad morzem

3. Jimmy Liao: Dźwięki kolorów

4. Alessandro Riconda: Wstyd i okulary
            (film dostępny po zalogowaniu się nauczyciela na platformie www.filmowalekcja.pl)

§ 50. Do etapu wojewódzkiego wymagana jest znajomość tekstów oraz filmów:

1. Renata Piątkowska: Która to Malala?

2. Barbara Kosmowska: Sezon na zielone kasztany

3. Marcin Szczygielski: Arka czasu

4. Rice Ben: Pobby i Dingan

5. Abbe Robinson: Dziewczyna i gondola

(film dostępny po zalogowaniu się nauczyciela na platformie www.filmowalekcja.pl)

6. Igor Mołodecki: Różowa sukienka

(film dostępny po zalogowaniu się nauczyciela na platformie www.filmowalekcja.pl)

§51. Literatura pomocnicza

1. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Jak pisać?

2. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny.

3. Barbara Pędzich: 365 ćwiczeń ze słownictwa.

4. Radosław Pawelec, Dorota Zdaniewicz -Jedynak: Poradnik korespondencji użytkowej.

5. Marek Bernacki, Marta Pawlus: Słownik gatunków literackich.

6. Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch: Poetyka stosowana.

7. Słownik poezji pod red. Agnieszki Nawrot.

8. Słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego.

9. Słownik terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego.

Przewodnicząca

Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego

dla uczniów szkół podstawowych

 

Magdalena Kalemba-Borowczak