Konkursy‎ > ‎

Konkurs z Języka Angielskiego

 


REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 


Dział I

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

 

Rozdział 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

§1.              Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§2.              Wielkopolski Kurator Oświaty w zarządzeniu wydanym w danym roku szkolnym wyznacza pracowników wspomagających organizację i przebieg konkursów w województwie wielkopolskim oraz terminy przeprowadzania poszczególnych etapów konkursów.

§3.              Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów      szkół podstawowych jest pani Hanna Mocek, nauczyciel języka angielskiego 
            w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu,

os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań,

            e-mail: hannamocek@poczta.onet.pl, tel.61 823 40 41, tel. 88 77 30 560

§4.              1. Konkurs składa się z 3 etapów:

                                 1)        szkolnego,

                                 2)        rejonowego,

                                 3)        wojewódzkiego.

§5.              Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.) poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w § 47 i § 48 niniejszego regulaminu.

§6.              Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych.

§7.              Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.

§8.              Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

§9.              Organizacja konkursów uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb ww. uczestników konkursu (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika konkursu). Warunkiem uwzględnienia tych potrzeb jest uzyskanie zgody przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 5 października 2016 r.

§10.          Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).

§11.          W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu komisji. Wydarzenie to zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu.

§12.          Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim miejscu.

§13.          W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.

§14.          Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).

§15.          Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.

§16.          W pracach komisji etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§17.          Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursów, po ich zakończeniu jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywania przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia danego etapu lub w szkole wyznaczonej przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

§18.          Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

§19.          Regulamin konkursu nie może ulegać zmianom po jego ogłoszeniu i opublikowaniu na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu w danym roku szkolnym.

§20.          Testy z poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu.

§21.          Wszelkie informacje na temat konkursów przedmiotowych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawach konkursów, miejsca przeprowadzania etapu rejonowego i wojewódzkiego oraz ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy/Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017.

 

Rozdział 2

ETAP SZKOLNY

 

§22.          Etap szkolny odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 1300 w szkołach, które zgłosiły do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamiar uczestnictwa 
w Konkursie do 5 października 2016 r. poprzez wypełnienie formularza on-line.

§23.          Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły oraz powołana pisemnie przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli, w tym przynajmniej jeden o specjalności zgodnej z przedmiotem konkursu. W szczególnych przypadkach, jeżeli do konkursu przystępuje mniej niż 10 uczniów, dyrektor szkoły może powołać komisję 2-osobową.

§24.          Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane przez osobę wyznaczoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§25.          Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.

§26.          Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 30 na 40 możliwych punktów.

§27.          1. Do zadań dyrektora szkoły należy:

1)    zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017,

2)    zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie, nie później niż do 5 października 2016 r. poprzez wypełnienie formularza on-line. Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół podstawowych województwa wielkopolskiego (podanych w SIO), na 7 dni wcześniej, tj. 28 września 2016 r.,

3)    uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 i wrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (oświadczenia należy przechowywać przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia etapu szkolnego),

4)    odebranie, na dzień przed konkursem, testu oraz schematu oceniania, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na adres e-mailowy szkoły, podany przez dyrektora w formularzu on-line,

5)    powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej,

6)    pisemne określenie zadań przewodniczącego i członków Szkolnej Komisji Konkursowej, tj. opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego, sprawdzenie i ocena wszystkich prac konkursowych zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu (każda praca powinna być czytelnie podpisana przez osobę sprawdzającą pracę), rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu, sposób przekazania prac uczniów dyrektorowi szkoły itd.

7)    przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017, w tym zapewnienie warunków samodzielnej, spokojnej pracy uczestnikom,

8)    ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji papierowej lub elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) sposób,

9)    wypełnienie protokołu on-line, w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego. Dane osobowe uczniów wprowadzone do protokołu stanowią Bazę Konkursową. Adres dostępu do protokołu on-line zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół podstawowych uczestniczących w konkursie wraz z testem etapu szkolnego. Wypełnione protokoły on-line po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Dyrektor szkoły przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych danych osobowych ucznia do Bazy Konkursowej,

10) gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji konkursowej obejmującej: listy uczestników konkursu, powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, prace konkursowe uczniów, protokół z prac Szkolnej Komisji Konkursowej i inne dokumenty.

 

Rozdział 3

ETAP REJONOWY

 

§28.          Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się w dniu 
24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 1300.

§29.          Etap rejonowy przygotowują i przeprowadzają zgodnie z harmonogramem Rejonowe Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, którzy działają w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Adresy szkół, w których będą przeprowadzane etapy rejonowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy/Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 na 3 tygodnie przed terminem konkursu.

§30.          Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 75 minut.

§31.          Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 32 na 40 możliwych do zdobycia punktów.

§32.          1. Do zadań przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej należy:

                                1)          odebranie, na 1 dzień przed etapem rejonowym konkursu, testów wraz ze schematem oceniania, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Wydział Rozwoju Edukacji) lub właściwej terytorialnie Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu; zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów,

                                2)          przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników;

                                3)          zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu;

                                4)          kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu; każda praca powinna być czytelnie podpisana przez członka Rejonowej Komisji Konkursowej sprawdzającego pracę i przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej,

                                5)          rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Rejonową Komisję Konkursową;

                                6)          wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu rejonowego i przesłanie uzupełnionej Bazy Konkursowej, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu rejonowego, na adres e-mail: konkursy.sp@ko.poznan.pl

                                7)          sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej protokołu z prac Rejonowej Komisji Konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a.

                                8)          przesłanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu rejonowego protokołu z przebiegu etapu rejonowego:
drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty

konkursy.sp@ko.poznan.pl

oraz drogą pocztową na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań (z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu);

przesłane dokumenty powinny być należycie ostemplowane pieczątką szkoły i podpisane przez wszystkich członków Rejonowej Komisji Konkursowej,

                                9)          ogłoszenie wyników trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu w formie elektronicznej poprzez umieszczenie wykazu uczniów na stronie internetowej szkoły, w której odbył się etap rejonowy (lista uczniów powinna być zakodowana),

                            10)          przesłanie/przekazanie prac uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, wraz z kopią protokołu z prac Rejonowej Komisji Konkursowej, do przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu,

                            11)          uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac uczniów niezakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wraz z kopią protokołu dyrektorowi szkoły, w której odbył się etap rejonowy konkursu.

 

Rozdział 4

ETAP WOJEWÓDZKI

 

§33.          Etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 1000. Wykaz miejsc przeprowadzenia etapów wojewódzkich konkursów opublikowany zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy/Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 na 3 tygodnie przed terminem konkursu.

§34.          Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§35.          Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych jest pani Hanna Mocek.

§36.          Czas na rozwiązanie testu wynosi 90 minut.

§37.          Wyniki konkursu ogłaszane są w formie komunikatu, w wersji elektronicznej, trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu.

§38.          Finalistą konkursu zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma co najmniej 30% punktów, tj. 12 punktów.

§35.          Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma minimum 34 na 40 możliwych do zdobycia punktów. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska minimum 34 punktów, tytuł laureata otrzyma do 25% uczestników etapu wojewódzkiego z najwyższymi wynikami.

§39.          1. Do zadań przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy:

                                1)          odebranie, na 1 dzień przed konkursem, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu testów wraz ze schematem oceniania, ich przechowanie i zabezpieczenie do dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu,

                                2)          przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników,

                                3)          kierowanie pracami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej; zapewnienie należytych warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych,

                                4)          kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu, każda praca powinna być czytelnie podpisana przez członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej sprawdzającego pracę i przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,

                                5)          rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Wojewódzką Komisję Konkursową,

                                6)          sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego wraz z wykazem laureatów i finalistów według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 3a i 3b.

                                7)          wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu wojewódzkiego i przesłanie uzupełnionej Bazy Konkursowej, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego, na adres e-mail:

konkursy.sp@ko.poznan.pl

                             8)            przesłanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego:
drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty w Poznaniu

konkursy.sp@ko.poznan.pl

oraz drogą pocztową na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716Poznań (z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu),

                             9)            ogłoszenie wyników, trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu, w formie elektronicznej poprzez umieszczenie wykazu uczniów na stronie internetowej szkoły, w której odbył się etap wojewódzki (lista uczniów powinna być zakodowana),

                         10)            uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac konkursowych wraz z kopią protokołu dyrektorowi szkoły, w której przeprowadzony został etap wojewódzki konkursu,

                         11)            rozpatrywanie, wraz z innymi członkami komisji, odwołań i zażaleń związanych z organizacją i przebiegiem etapów rejonowego i wojewódzkiego,

                         12)            niezwłoczne przekazanie protokołu z rozpatrzenia odwołań dotyczących przebiegu konkursu do Wojewódzkiego Koordynatora Konkursów.

 

 

Dział II

TRYB ODWOŁAWCZY

 

§41.          1. Odwołania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu mogą składać rodzice (prawni opiekunowie) uczestników konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu:

                                1)          po etapie szkolnym do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej,

                                2)          po etapie rejonowym i wojewódzkim do przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, na adres e-mail: hannamocek@poczta.onet.pl

2. Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły).

§42.          Odwołania wniesione z naruszeniem § 41 nie będą rozpatrywane.

§43.          Na wniosek złożony do przewodniczącego Komisji Konkursowej przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestników konkursu sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona do wglądu lub wykonania fotografii, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników (po okazaniu legitymacji przez ucznia i dowodu osobistego przez rodzica), przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącym Komisji Konkursowej. Prawo wglądu do pracy lub wykonania fotografii mają jedynie uczeń w obecności rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Czas wglądu do pracy określa przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

§44.          Po niezwłocznym rozpatrzeniu odwołań przez Wojewódzką Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przewodniczący i dwóch członków komisji, jej decyzja jest ostateczna.

§45.          Protokół z rozpatrywania wniesionych odwołań sporządza przewodniczący właściwej komisji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Protokół z rozpatrzenia odwołań po etapie szkolnym przekazuje się elektronicznie przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

§46.          Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 

 

DZIAŁ III

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

 

Rozdział 1

ZAKRES WIEDZY

 

§47. 1.   ETAP SZKOLNY - poziom etapu szkolnego odpowiada poziomowi A1+/A2

                 1) Uczestnicy rozwiązują test składający się z czterech części:

a)      tekst czytany

b)     znajomość zagadnień gramatycznych wg podstawy programowej oraz:

W tekstach na rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań konkursowych.

c)      znajomość leksyki

d)     kultura: wiedza o atrakcjach turystycznych Londynu

 

2.      ETAP REJONOWY - poziom etapu rejonowego odpowiada poziomowi B1 zgodnie z zawartością treściową źródeł ujętych w bibliografii:

 

1)      Uczestnicy tego etapu rozwiązują test pisemny składający się z czterech elementów:

a)  tekst czytany

b) środki leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe, wyrażenia idiomatyczne

c)  kultura: wiedza o atrakcjach turystycznych USA

d)  znajomość treści filmu nr 1 ­

 

3.      ETAP WOJEWÓDZKI - poziom etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi B1+ zgodnie z zawartością treściową źródeł ujętych w bibliografii:

 

1)  Uczestnicy rozwiązują pisemny test składający się z pięciu elementów:

a)  tekst słuchany

b)  tekst czytany

c)  środki leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe

d)  kultura: wiedza o kulturze i tradycjach Wielkiej Brytanii

e)  wypowiedź pisemna (e-mail, list nieformalny) na podstawie filmu nr 2

 

 

Rozdział 2

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI

 

§48. 1. ETAP SZKOLNY

a) znajomość środków leksykalnych i gramatycznych, funkcji językowych oraz wyrażeń idiomatycznych

b) rozumienie tekstu czytanego

c) wiadomości o atrakcjach turystycznych Londynu

                                                        

2.      ETAP REJONOWY

a) znajomość środków leksykalnych i gramatycznych oraz funkcji językowych

b) rozumienie tekstu czytanego

c) wiadomości obejmujące atrakcje turystyczne USA

d) wiedza z treści filmu nr 1

 

3.      ETAP WOJEWÓDZKI

a) rozumienie tekstu słuchanego

b) rozumienie tekstu czytanego

c) znajomość środków leksykalnych i gramatycznych oraz funkcji językowych;

d) wiadomości obejmujące kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii

e) napisanie listu / e-maila zgodnie z poleceniem na podstawie filmu nr 2.

     Długość listu / e-maila powinna wynosić do 100 słów.

     Oceniana jest treść wypowiedzi, forma, poprawność i bogactwo językowe.

 

 

DZIAŁ 3

 

WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA

 

§49. 1.     ETAP SZKOLNY

1)        wszystkie podręczniki oraz repetytoria dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN;

2)        Michael Vince, Elementary Language Practice, Macmillan 2010 (3rd edition);

3)        Peter Watcyn Jones, Test Your Vocabulary 1, Penguin 2000;

4)        Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 1, Express Publishing 2006;

5)        Michael McCarthy, English Vocabulary in Use – Elementary, CUP 2010;

6)        Vicky Shipton, London, Penguin Readers 2006

7)        www.visitlondon.com

 

2.      ETAP REJONOWY

1)      literatura etapu szkolnego;

2)      Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 2, Express Publishing;

3)      Peter Watcyn Jones, Test your vocabulary 2, Penguin 2000;

4)      Stuart Redman, English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate, CUP 2004;

5)      Raymond Murphy, English Grammar in Use, CUP 2004;

6)      Film nr 1: Dr Dolittle, reż. B. Thomas, 20th Century Fox Film Corp., 1998;

7)      http://www.visittheusa.com/

8)      https://www.lonelyplanet.com/usa

 

 

3.      ETAP WOJEWÓDZKI

1)   literatura etapu szkolnego i rejonowego;

2)   Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 3, Express Publishing

3)   Peter Watcyn-Jones, M. Farrell, Test Your Vocabulary 3, Penguin English Guides 2002;

 4)  Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Destination B1, Macmillan, 2013;

5)  Film nr 2: E.T., reż. S. Spielberg, Universal Pictures, 1982

6)  John Escott, England, OUP, 2001;

7)   https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_the_United_Kingdom

 

 

                                                                                               Przewodnicząca

Wojewódzkiej Komisji Konkursu

Języka Angielskiego

dla uczniów szkół podstawowych

 

Hanna Mocek