Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

 

podstawa prawna:

1.    Ustawa o Systemie Oświaty z dn.7.09.1991 r ( Dz.U. nr95 poz.425 z późniejszymi zmianami)

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843).

3.     Statut Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim

 

§1

Ocenianie uczniów

 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 2

Cele oceniania bieżącego

1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      Monitorowanie pracy ucznia

2)      Przekazywanie uczniowie informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co  i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§  3

Zakres oceniania wewnątrzszkolnego.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Ww. zasady nie obejmują oceniania religii (etyki), które są uregulowane odrębnymi przepisami.

  

§ 4

Podstawowe procedury i zasady oceniania i klasyfikowania

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
  4. o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów):

a.        o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

b.      o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

c.       o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2.   Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do szkoły uzyskaną w poradni opinię, jeżeli chce , by miała wpływ na ocenę ucznia.
 3. Uczeń, za zgodą rodziców lub opiekunów,  ma obowiązek uczestniczyć w zorganizowanej przez szkołę formie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
 4. Rodzice są zobowiązani udzielać pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie bądź opinię poradni pedagogiczno - psychologicznej w formie wskazanej przez poradnię.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia
 6. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego,  zajęć technicznych, zajęć komputerowych,  plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

8a.   W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust.1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą  całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

9a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony”.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 6 p.4 i § 7 p.6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 6 p.4 i § 7 p.6
 3.  Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego na podstawie odrębnych przepisów  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 6.  Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego, na zakończenie I półrocza, klasyfikację  roczną przeprowadza się na zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z terminami ustalonymi w statucie.

16.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 15  § 7

17.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

18.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

19.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej  - celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 3. uchylono
 4. Uczeń kończy szkołę podstawową

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych ,uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej

2)      uchylono.

§ 5

Zasady oceniania uczniów klas I – III

 1. Oceny śródroczne i  roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocena  zachowania  uczniów klasy I-III mają zawsze charakter opisowy .
 2. Oceny śródroczne i  roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania  uczniów klasy I-III wystawiają nauczyciele uczący w klasie.
 3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu  przez ucznia wiadomości i umiejętności  z zakresu wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień
 4. Szczegółowe zasady odnotowywania osiągnięć uczniów ustalają w Przedmiotowym Systemie Oceniania nauczyciele uczący w klasach I - III

§ 6

Zasady oceniania uczniów klas IV –VI.

 1. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 3. Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. Oceny bieżące ,  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali według następującej skali:

  1)   stopień celujący - 6;

  2)   stopień bardzo dobry - 5;

  3)   stopień dobry - 4;

  4)   stopień dostateczny - 3;

  5)   stopień dopuszczający - 2;

  6)   stopień niedostateczny - 1.

4a. Pozytywną oceną  jest ocena celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca. Oceną negatywna jest ocena niedostateczna.

5.    Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.    W ocenianiu  bieżącym obowiązuje zasada przypisania poszczególnym ocenom cząstkowym następujących wartości punktowych i wagowych  :

Stopień celujący                        - 6 punktów

Stopień bardzo dobry                - 5 punktów

Stopień dobry                            - 4 punktów

Stopień dostateczny                   - 3 punkty

Stopień dopuszczający               - 2 punkt

Stopień niedostateczny              - 1 punktów

 1. Oceny pogrupowane są w 3 kategoriach ważności,  A,B, C. Każda z nich ma swoją wagę w ocenie semestralnej – oceny z grupy A – potrójną (razy trzy), oceny z grupy B – podwójną (razy dwa) i oceny z grupy C – pojedynczą.
 2. Ocenę   śródroczną /roczną – ustala się jako średnią ważoną ocen otrzymanych w ciągu całego semestru /roku zgodnie ze wskazaniami tabeli.

 

ocena semestralna

gdy liczba punktów wynikająca z przeliczenia ocen mieści się w przedziale

niedostateczny

1,00 – 1,74

dopuszczający

1,75 – 2,59

dostateczny

2,60 – 3,59

dobry

3,60 – 4,59

bardzo dobry

4,60 – 5,59

celujący

5,60 – 6,00

 

 

9.    Wagi różnych ocenianych form aktywności ucznia określają poszczególne Przedmiotowe Systemy Oceniania.

10.    Przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+”  lub  „-” ,  przy czym znak „+” oznacza dodanie do oceny cząstkowej podstawowej 0,5 punktu a znak  „-” oznacza odjęcie od oceny cząstkowej podstawowej 0,25 punktu.

11.    Nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę śródroczną lub roczną klasyfikacyjną wyższą niż wynikająca z przeliczenia , biorąc pod uwagę możliwości percepcyjne  i edukacyjne ucznia oraz jego motywację do nauki.

12.    Nauczyciel – na ustny wniosek ucznia – uzasadnia w trybie natychmiastowym ocenę ustnie.

13.    Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę pisemnie- w terminie tygodnia licząc od dnia złożenia  wniosku. Na wniosek ustny rodzica – nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie, w bezpośredniej rozmowie z rodzicem.

14.    Każdy nauczyciel ustala właściwe dla prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych   zadania ustne, pisemne lub praktyczne do oceny, obowiązujące ucznia    w danym półroczu.

15.    Każdej formie oceniania  odpowiadać powinna jedna ocena cząstkowa w dzienniku lekcyjnym, a w przypadku niepoddanie się tej formie sprawdzenia osiągnięć - puste miejsce.

16.    W przypadku nieuczestniczenia w którejś z obowiązujących form oceniania, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie i czasie określonym przez nauczyciela.

17.    W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z poprzednim punktem procedury oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie i czasie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania.

18.    Uczeń ma prawo do poprawy bieżącej oceny niedostatecznej z danej obowiązkowej formy oceniania  w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w okresie 2 tygodni od daty jej wystawienia. Za poprawioną bieżącą ocenę uznaje się ocenę co najmniej 2+.  Jeżeli uczeń nie uzyska oceny wyższej, nie jest ona brana pod uwagę przy wystawianiu oceny półrocznej.

19.    Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej , przy czym obydwie brane są pod uwagę  przy ustalaniu oceny śródrocznej  i końcoworocznej.

20.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej w równych proporcjach nauczyciel bierze  pod uwagę  średnią ocen uzyskaną w I i II półroczu.

21.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez udział w zajęciach wyrównawczych lub konsultacje indywidualne z nauczycielem.

22.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona”.

 

§ 7 

OCENA ZACHOWANIA – ZASADY OCENIANIA

 

1.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy  zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w  danej klasie (na posiedzeniu RP) oraz ocenianego ucznia (na lekcji poświęconej ocenie zachowania).

2.      Nauczyciele wyrażają też swoją opinię na temat zachowania ucznia wpisując mu – w odpowiednie rubryki karty oceny zachowania w dzienniku lekcyjnym –oceny cząstkowe oraz/lub  punkty dodatnie i ujemne , wg skali przyjętej w szkole.

3.      Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę  klasyfikacyjną zachowania.

4.      Ocena wystawiona przez wychowawcę nie może być zmieniona z zastrzeżeniem par.10 p.4,5,7.2).

5.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

§  wywiązywanie się z obowiązków ucznia

§  postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,

§  dbałość o honor i tradycje szkoły        

§  dbałość o piękno mowy ojczystej   

§  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

§  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

§  okazywanie szacunku innym osobom

6.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się wg skali :

Þ  wzorowe

Þ  bardzo dobre

Þ  dobre

Þ  poprawne

Þ  nieodpowiednie

Þ  naganne

7.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.   

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
 2. Ocena z zachowania jest jawna, co oznacza, że nauczyciel informuje na bieżąco ucznia o ocenie i przyczynie jej wystawienia.

 

§ 8.

Egzamin klasyfikacyjny.

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

·                  Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny  ucznia z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami, jeżeli  brak usprawiedliwień wynika z:

·                  Nieobecności rodziców (np. ich długotrwałego pobytu za granicą lub choroby)

·                  Niewydolności wychowawczej rodziców bądź braku zainteresowania dzieckiem.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny  tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.

6.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrz. p.7

7.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych,  informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 9.

Egzamin poprawkowy


1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym dyrektor szkoły. Termin ten wyznaczony jest na  ostatni tydzień ferii letnich.

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:

       1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

       2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

       3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji ;

              3) termin egzaminu poprawkowego

 4) imię i nazwisko ucznia

 5) zadania egzaminacyjne

 6) ustalona ocenę  klasyfikacyjną

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.          

9.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  i powtarza klasę , z zastrzeżeniem ust. 15

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są  w klasie programowo wyższej.

11.  Rada pedagogiczna może promować z jedną oceną niedostateczną ucznia, który  nie zdał  egzaminu poprawkowego  , po przeanalizowaniu jego sytuacji życiowej i rodzinnej, a także po wysłuchaniu opinii nauczycieli prowadzących obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne w klasie, do której miałby trafić uczeń, na temat szans edukacyjnych ucznia w tej klasie. Opinia nauczycieli oraz streszczenie dyskusji zapisuje się w protokole rady pedagogicznej , stanowią oficjalne stanowisko uzasadniające pozytywną bądź negatywną  decyzję rady. Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą złożyć wniosek pisemny  z uzasadnieniem na ręce dyrektora szkoły, niezwłocznie po uzyskaniu oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym. 

 

§ 10.

 Procedury odwoławcze

 

1.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrz. ust.4

2.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3.    Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrz. ust. 4

4.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

 

5.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a.       W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b.      W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

6.    Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7.     W skład komisji wchodzą:

       1) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same  lub  podobne zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor  szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole

e)      psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)       przedstawiciel rady rodziców.

     10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału   w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

     11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

     12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

·                  skład komisji,

·                  termin sprawdzianu,

·                  zadania (pytania) sprawdzające,

·                  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

  2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

13.  Do protokołu, o którym mowa w ust.12 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 5a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

     15. Przepisy ust. 4 -13  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku  ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 11.

Warunki  i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1.      Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

a)      Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele wpisują w dziennikach wszystkie przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz przewidywane oceny zachowania;

b)      Uczeń /rodzic (prawny opiekun) może w okresie pierwszego lub drugiego dnia roboczego następujących bezpośrednio po dniu wystawienia wszystkich przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych pod następującymi warunkami:

·                    złożony wniosek musi zawierać informację o jaką ocenę uczeń się ubiega oraz uzasadnienie;

·                    wniosek może zostać rozpatrzony wyłącznie wtedy, gdy uczeń nie opuścił więcej niż 2 godziny zajęć bez usprawiedliwienia, pisał wszystkie sprawdziany przewidziane w planie nauczania, a sprawdziany, których nie pisał z powodu usprawiedliwionej nieobecności w ustalonym czasie uzupełnił w regulaminowym terminie;

·                    podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych może nastąpić wówczas, gdy uczeń poprawnie napisze tzw. test  kontrolny, który zawiera zestaw zadań przygotowanych przez nauczyciela uczącego na określony poziom wymagań zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania;

·                    praca ucznia jest sprawdzana  przez komisję złożoną z dwóch nauczycieli, wskazanych przez dyrektora, tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania; ustalona w wyniku testu kontrolnego ocena jest ostateczna

·                    dokumentację w postaci rozwiązanego przez ucznia testu kontrolnego wraz z oceną i podpisami komisji dołącza się do akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie podstawy zmiany oceny w dzienniku lekcyjnym i przechowuje się do czasu ukończenia przez ucznia klasy ;

·                    cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych musi zakończyć się na dzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.       Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

a)      Uczeń/rodzic, (prawny opiekun) może w okresie pierwszego lub drugiego dnia roboczego następujących bezpośrednio po dniu wystawienia przewidywanej rocznej oceny zachowania złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania pod następującymi warunkami:

·    wniosek o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może złożyć uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń w ciągu roku szkolnego przestrzegał obowiązków zgodnie z rozdziałem Statutu Szkoły „Prawa i obowiązki ucznia”;

·    podwyższenie oceny może nastąpić tylko o jedną ocenę (zgodnie ze skalą ocen zachowania);

·    wniosek wraz z uzasadnieniem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny zachowania rozpatruje zespół  wychowawczy w składzie: dyrektor szkoły  jako przewodniczący, pedagog, psycholog (o ile są zatrudnieni w szkole), wychowawca klasy, przewodniczący klasowego samorządu uczniowskiego; po przeanalizowaniu wniosku zespół wychowawczy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub podwyższeniu oceny. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Swoją decyzję zespół wpisuje na wniosku ucznia, wszyscy członkowie składają swoje podpisy oraz wpisuje się datę przeprowadzenia głosowania. Tak ustalona ocena jest ostateczna

·    wniosek o podwyższenie rocznej oceny zachowania bez podania uzasadnienia nie będzie rozpatrywany;

·    dokumentację w postaci wniosku ucznia/rodzica (prawnego opiekuna) wraz z informacją zespołu wychowawczego przekazuje się do akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie podstawy zmiany oceny w dzienniku lekcyjnym i przechowuje się do czasu ukończenia przez ucznia szkoły;

·    cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania musi zakończyć się na dzień przed klasyfikacyjnym końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

W przypadku ucznia klas I – III o  wyższą niż przewidywana roczną  ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania występuje rodzic i z nim bezpośrednio nauczyciel omawia warunki uzyskania takiej oceny.

 

§12.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 Warunki  i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na   wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ocenę, w sposób wskazany w §6.p12 i 13.
 2. Na pisemny wniosek rodzica inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest mu  udostępniana do wglądu, na terenie szkoły.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane w dokumentacji szkolnej  do końca roku szkolnego i mogą być pokazywane rodzicom na żądanie lub w trakcie tzw. wywiadówek. Mogą  być też wydane uczniom lub rodzicom na ich pisemny wniosek, złożony do końca zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku,  po zakończeniu roku szkolnego.
 4. O bieżących postępach ucznia i jego zachowaniu rodzice są informowani poprzez wpisy do „dzienniczka ucznia”, a także ustnie w trakcie cotygodniowych dyżurów nauczycieli  lub w ramach  „Otwartych drzwi szkoły” i tzw. wywiadówek
 5. Nauczyciel wpisuje bieżące i przewidywane oceny  oraz uwagi do dzienniczka uczniowskiego. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie dzienniczka  i przedkładanie go nauczycielowi celem dokonania wpisu oceny. Wszystkie stopnie ,  uwagi i informacje o zebraniach i in.  w dzienniczku powinny być przez rodziców na bieżąco podpisane.
 6. Nauczyciele informują uczniów  o przewidywanych ocenach rocznych  z zajęć edukacyjnych oraz zachowania wpisując w dziennikach te oceny na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
 7. Wychowawca na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną informuje pisemnie rodziców  o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, wpisując do dzienniczków uczniowskich przewidywane oceny 
 8. O zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców pisemnie na ostatnim przed klasyfikacją w semestrze lub  roku szkolnym spotkaniu klasowym , a w razie nieobecności rodzica -  listem, wysyłanym na adres domowy po spotkaniu rodziców. Oceną przewidywaną dla ucznia zagrożonego oceną niedostateczną jest ta ocena. Rodzic powiadomiony o zagrożeniu  ucznia oceną niedostateczną, jest równocześnie powiadomiony o przewidywanej ocenie rocznej.
 9. Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniów uczniowi i        jego rodzicom

a)      Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz sprawdzone i ocenione kartkówki zajęć są oddawane uczniom do domu.

b)      Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia, takie jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych są przechowywane w teczce klasowej do końca roku szkolnego. W  pierwszym tygodniu następnego roku szkolnego prace są niszczone przez wychowawcę klasy.

c)      Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne.

d)      Nauczyciel  udostępnia prace ucznia rodzicom w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są dostępne do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia lub dni otwartych w szkole.

e)      Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzić ma prawo do uzasadnienia oceny zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym statucie. Uczeń lub rodzić może sporządzać kopie i notatki z prac pisemnych ucznia.

 

Niniejszy dokument  przyjęty został przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim uchwałą z dnia 14 września 2016  może ulec zmianie po co najmniej rocznym okresie obowiązywania.

Sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem rozwiązuje się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.