Statut  Szkoły  Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej

Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim

Opracowano w oparciu o zapisy Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych  szkół  ( z póź. zmianami) oraz Konwencję o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

Statut  Szkoły  Podstawowej  im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim, opracowano w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych  szkół  ( z póź. zmianami) oraz Konwencję o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

Pod określeniem Szkoła należy rozumieć Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim oraz Szkołę Filialną w Śniatach w zakresie dotyczącym uczniów klas I - III, natomiast określenie Dyrektor Szkoły odnosi się do Dyrektora Szkoły  Podstawowej  im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim.

Obowiązkiem Szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację postanowień niniejszego Statutu.

I . PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1. Nazwa Szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich

w Wilkowie Polskim

§ 2. Siedzibą Szkoły jest budynek pałacu w Wilkowie Polskim przy ulicy Kościańskiej 2

§ 3. W skład Szkoły wchodzą następujące  szkoły:

·      Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim o sześcioletnim cyklu kształcenia;

·      Szkoła Filialna w Śniatach z klasami I - III, z siedzibą w Śniatach, przy  ul. Szkolnej 3

§ 4. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Art. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§ 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wielichowo

§ 6. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty

§ 7. Szkoła prowadzi świetlicę .

§ 8. Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.

§ 9. W Szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

§ 10. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

II.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 12. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 13. Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.

§ 14. Cele szkoły:

1. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

2. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

3. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

4. Wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

5. Edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

6. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

7. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji

 

§ 15.uchylono

§ 16. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.

§ 17. Na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18. i 19. usunięto

§ 20.1.Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

2. Formy opieki i pomocy :

1) organizowanie zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki

korekcyjnej, innych zajęć specjalistycznych, na które szkoła pozyska fundusze oraz specjalistów

2) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w ramach posiadanych środków finansowych

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

4)  dofinansowanie lub zakup podręczników szkolnych w ramach rządowych programów pomocy

5) bezpłatne dożywianie we współpracy z OPS w Wielichowie

3. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna polega na:

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia i przyczyn trudności  ucznia w nauce,

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia, w tym organizowanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie , w formie zajęć rozwijających zdolności uczniów, zajęć wyrównawczych i specjalistycznych, w miarę posiadanych środków budżetowych.

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5)      podejmowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu profilaktyki i programu wychowawczego Szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

6)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

7)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

8)      wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

9)      umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

10)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

4.  Zadania, o których mowa w p.2 i 3  są realizowane we współpracy z:

1) rodzicami,

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5 . Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

6 . Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole może być udzielana na wniosek:

1) ucznia,

2) rodziców,

3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego

zajęcia specjalistyczne,

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

7.  Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami

psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).

8. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli

udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie

w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej, pracownicy Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

9. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Warsztaty prowadzą, w

zależności od potrzeb, pedagog,  psycholog, terapeuta oraz nauczyciele wychowawcy, a także nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

§ 21. Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:

1)   uczeń, za zgodą rodziców,

2)   rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

3)   wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 22. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nią zajęć na jej terenie oraz poza terenem poprzez:

1) dyżury nauczycieli w budynku i na boisku szkolnym według planu dyżurów

2) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych

3) zapewnienie opieki w czasie wycieczek szkolnych, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami

§23 i 24 uchylono

§ 25. Uczniom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z Radą Rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność, współdziałając z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie.

§ 26. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Zadania wychowawcze Szkoły określa Program Wychowawczy Szkoły.  .

§ 27. Zmiany wychowawcy klasy dokonać można na postawie § 74 i 75 niniejszego Statutu.

§ 28. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego stanowią załącznik do niniejszego Statutu.

III. ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

§29. Organami Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim są:

1)      Dyrektor Szkoły,               

2)      Rada Pedagogiczna,  

3)      Rada Rodziców, 

4)      Samorząd Uczniowski.

§29.a.  Szkoła Filialna podporządkowana jest organizacyjnie Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim. Organami Szkoły Filialnej w Śniatach są:

1)      Kierownik Szkoły Filialnej       

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Samorząd Uczniowski.

4)      Rada Rodziców,

§ 30.1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

1)   opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj. rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć,

2)   opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły,

3)   dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,

4)   kierowanie całokształtem działań Szkoły, a w szczególności:

a)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju;

b)      współdziałanie z Samorządem Uczniowskim;

c)      podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;

d)     zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;

e)      pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry;

f)       współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność Szkoły;

g)      realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem;

h)      przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;

i)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystania;

j)        dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania

k)      ustalenie do 15 czerwca zestawu podręczników obowiązujących w szkole w następnym roku szkolnym

l)        przedstawianie radzie pedagogicznej projektów rocznych planów pracy szkoły , kierowanie ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji

m)    organizowanie zajęć dodatkowych określonych w art.64 ust. 1 pkt 2 u.s.o.

n)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

2. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1)   wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;

2)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole macierzystej i filialnej

3)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy;

4)   oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

5)   reprezentowania szkoły na zewnątrz;

6)   inicjowania eksperymentów i innowacji pedagogicznych

7)   wnioskowania na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

8)   wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

 

3.    Dyrektor Szkoły odpowiada za:

1)   poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;

2)   zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;

3)   bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;

4)   celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;

5)   prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)   bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

7)    realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

 

§ 30a. Szkołą Filialną w Śniatach kieruje kierownik szkoły filialnej. Funkcję tę powierza i odwołuje z niej  Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

1. Zakres obowiązków i kompetencji Kierownika Szkoły Filialnej w Śniatach ustala dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim.

2. Kierownik Szkoły Filialnej w Śniatach bezpośrednio służbowo podporządkowany jest dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim .

 3. Kierownik Szkoły Filialnej w Śniatach odpowiada za:

1.      Właściwe funkcjonowanie placówki

2.      Nadzór pedagogiczny nad pracownikami placówki

3.      Bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i uczniów

4.      Zgodne z przepisami realizowanie zadań szkoły

5.      Majątek szkoły

6.      Dyscyplinę pracy

 

§ 31.1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)   uchwalanie regulaminu swojej działalności,

2)   zatwierdzanie planu pracy opracowanego przez Dyrektora Szkoły,

3)   podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5)   ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)   uchwalanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

7)   przygotowywanie projektu zmian w niniejszym Statucie, przedstawianie ich Radzie do zatwierdzenia.

8)   ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

2. Rada Pedagogiczna ma prawo do:

opiniowania:

1)    organizacji pracy szkoły, w tym przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2)   tygodniowego rozkładu zajęć;

3)   projektu planu finansowego Szkoły;

4)   wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)   kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty;

6)   kandydatów  inne stanowiska kierownicze w trybie art. 37.1. ustawy o systemie oświaty;

7)   zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

8)   Wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych , do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

występowania do:

1)   organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.

2)   Występowanie z wnioskiem w sprawie organizacji zajęć: 1) dodatkowych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 u.s.o.; 2) prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 3) rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

 

§ 32.1. Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji - Rady Rodziców.

2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie spraw. Szczególnym celem jest działanie na rzecz opiekuńczo - wychowawczej funkcji Szkoły.

3. Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.

§ 33. Rada Rodziców ma prawo do:

1)      Uchwalania regulaminu swojej pracy, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

2)      Przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego

3)      uchylony

4)      Uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktycznego i promocji zdrowia Szkoły, przygotowanych przez Radę Pedagogiczną

5)      Występowania z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

6)      Opiniowania kandydatur do funkcji kierowniczych w Szkole,

7)      Gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły - zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

8)      Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9)       Przedstawianie propozycji wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

10)   Delegowanie przedstawiciele rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

11)  Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego  stroju.

12)  Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.

13)  opiniowania zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 u.s.o.

14)  Występowania  rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły z wnioskiem o nie dzielenie oddziału klasy I – III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku szkolnego

 

§ 34.1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z  Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

§ 35. Zasady współdziałania organów Szkoły:

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3.   Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 36. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole:

 

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.

1) W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:

a) wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie;

b) Dyrektor Szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

2) Od orzeczenie Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.

3) Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami.

1) Postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.

2) W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek Dyrektora Szkoły postępowanie wszczyna Rada Rodziców nie później niż po upływie 14 dni.

3) Od decyzji może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.

 

3 . Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami

1)      rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Rodziców, a następnie

2)      na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Szkołę.

 

4. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły.

1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły, a następnie Rada Rodziców.

2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Szkołę.

 

§ 37. uchylono

§ 38. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki organizuje się w Szkole zebrania ogólne, klasowe z wychowawcą, nadzwyczajne i wywiadówki przedmiotowe, podczas którego rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i Szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

2)      uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3)      uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

4)      wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły.

§39.1. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w Dniu Otwartych Drzwi Szkoły, a wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 40. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego odbywa się po zatwierdzeniu klasyfikacji najpóźniej w pierwszym tygodniu drugiego półrocza .

§41. uchylono

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 42.W szkole

1)      Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu l września.

2)      Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,

3)      Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

4)      Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,

5)      Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

6)      Klasyfikacja uczniów odbywa się dwukrotnie - po I półroczu oraz na zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym

7)      uchylono

 

§43. 1.Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 6 dni.

2.W dniach, o których mowa w p1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

3. Dyrektor szkoły w terminie do 30 września każdego roku informuje społeczność szkolną, rodziców (prawnych opiekunów)uczniów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 44. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę do 30 maja danego roku. Na jego podstawie dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, określa tygodniowy rozkład zajęć

§ 45. Oddziały szkolne

1.Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych i przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

2.Niektóre zajęcia (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, informatyka, nauka języka obcego, świetlica) i nadobowiązkowe (koła zainteresowań, nauka pływania) mogą być prowadzone w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Obowiązują wtedy odrębne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 46. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)      dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3)      nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;

4)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

5)      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

6)      inne zajęcia specjalistyczne, organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 47. Godzina lekcyjna dla uczniów klas IV - VI  trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia- w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych uczniów z innymi nauczycielami korzystającymi z sali gimnastycznej

1)      przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 25 minut

2)      uczniowie kl.I -III mają jedną wspólną z innymi przerwę międzylekcyjną,( tzw. duża przerwa), inne - ustala indywidualnie nauczyciel prowadzący klasę w zależności od potrzeb uczniów. Przerwy mogą pokrywać się z przerwami uczniów klas IV-VI.

§ 48. Ze względu na warunki lokalowe Szkoły dopuszcza się możliwość - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę - podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne .

48a.Ze względu na warunki demograficzne dopuszcza się tworzenie w Szkole Filialnej w Śniatach klas łączonych.

§ 49.uchylono

§ 53. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów.

§ 54. Dyrektor Szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych i techniki/ informatyki/ zajęć komputerowych w oddziałach liczących 24 i więcej uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących 30 i więcej uczniów. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na powyższych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI i prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Zajęcia  świetlicowe prowadzone są w grupie do 25 uczniów.

§ 55 Klasy I – III mogą liczyć do 25 uczniów. Statut dopuszcza możliwość zwiększenia o 1 lub 2 liczby uczniów w klasach I – III, jeżeli uczeń został przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego

§ 56.1. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w następujących formach:

1) kół i zespołów zainteresowań,

2) zajęć sportowych,

3) edukacji kulturalnej (wyjazdy do teatrów; wyjścia do kina; zwiedzanie galerii, zabytków i miejsc historycznych, muzeów; warsztaty teatralne, muzyczne, literackie itp.),

4) wycieczek przedmiotowych i tematycznych oraz interdyscyplinarnych,

5) pielgrzymek (pielgrzymka do sanktuariów, wyjazdy rekolekcyjne),

6) wycieczek turystyczno-krajoznawczych krajowych i zagranicznych (zielone i białe szkoły),

7) warsztatów,

8) wyjazdów w ramach programów ogólnopolskich.

2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie powinna być niższa niż 10 uczniów.

3. Wycieczki i inne imprezy szkolne, planowe, dodatkowe, pozalekcyjne organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez, zatwierdzonych przez dyrektora szkoły

§ 57. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

§ 58. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

2) rodzice i inne osoby - po okazaniu dowodu tożsamości

§ 59. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów w czasie pracy nauczyciela - bibliotekarza, który corocznie ustalony jest w arkuszu organizacji szkoły , w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie.

§ 60. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1.    Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:

1)   udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji, gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

2)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów

4)   wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

5)   informowanie o stanie czytelnictwa;

6)   wizualną propagandę książek.

2.  Prace organizacyjne:

1)   gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów;

2)   selekcję i konserwację zbiorów;

3)   organizację warsztatu pracy

4)   organizację udostępniania zbiorów;

5)   planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

3. Współpracę z nauczycielami, rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi w środowisku

4. Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Szkołę.

5. Inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.

§ 61.,62 uchylono

 

§ 63. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej.

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych do 25 uczniów.

3.      Formy pracy świetlicy szkolnej:

1)      zajęcia poświęcone odrabianiu zadań domowych

2)      słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych, zajęcia komputerowe

3)      zajęcia plastyczne,

4)      ćwiczenia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki,

5)      gry i zabawy stolikowe, towarzyskie

 

 

V.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§64. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 65. Obowiązkiem nauczyciela jest:

1)   Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły.

2)   Stworzenie uczniom warunków do zdobywania użytecznych umiejętności, w tym umiejętności planowania swojego dalszego kształcenia, umiejętności pracy w grupie, oceny i samooceny.

3)   Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

4)   Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie uczniów do czynnego udziału wżyciu społecznym szkoły, lokalnej miejscowości oraz kraju

5)   Określanie kryteriów i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i zapoznanie z nimi na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców.

6)   Systematyczna i rzetelna ocena postępów ucznia, zgodna z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.

7)   Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych, przestrzeganie stosownych regulaminów bezpieczeństwa i instrukcji .

8)   Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego.

9)   Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb, respektowanie orzeczeń poradni pedagogiczno - psychologicznej.

10)Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.

11)Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy, praca na rzecz stworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy i umiejętności.

12)współpraca z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji

13)Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.

14)Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.

15)Zaznajamianie się na bieżąco z  zarządzeniami dyrektora szkoły i dokumentami mającymi wpływ na sprawne funkcjonowanie szkoły  i informowanie o nich podległych sobie uczniów

16)Współdziałanie z rodzicami uczniów klasy, nad którą sprawuje pieczę wychowawczą

17)Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami.

18)Przestrzeganie obowiązujących w szkole  przepisów - w tym BHP, aktów prawnych , regulaminów i postanowień wynikających  z Kodeksu Pracy.

19)Pełnienie dyżuru i sprawowanie opieki nad uczniami, zgodnie z przydzielonym planem dyżurów i regulaminem dyżurów.

20)Reagowanie na każdy przypadek agresji ze strony uczniów i zgłaszanie  poważnych przypadków  do Dyrektora Szkoły.

21)pilnowanie , by w czasie zajęć nie używano telefonów komórkowych w sposób niezgodny z prawem (nagrywanie innych, ściąganie itp.)

22)Egzekwowanie usprawiedliwień nieobecności uczniowskich.

23)Lojalność wobec szkoły i dbałość o jej dobre imię.

24)Przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego na terenie szkoły i w kontaktach z innymi pracownikami, uczniami i rodzicami.

§ 66. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność służbową przed dyrektorem szkoły za:

1)   Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów.

2)   Bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę

3)   Zachowanie porządku i dyscypliny pracy,

4)   Materialną - za niedbalstwo bądź niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki nad powierzonym sobie mieniem szkoły

5)   Sprawność organizacyjną przeprowadzanych w szkole imprez kulturalnych i sportowych lub zajęć wychowawczych ,w których uczestniczą wraz z zespołem klasowym  jako wychowawcy bądź jako opiekunowie .

6)   Przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

7)   Złamanie tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga i psychologa , Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

§ 67.Uprawnienia nauczyciela:

1)   Decydowanie  w  sprawie  doboru  metod , form organizacyjnych  , podręczników  i  środków                                                                                      

dydaktycznych  w  nauczaniu  swego  przedmiotu , wnioskowanie o wprowadzenie programu do szkolnego zestawu programów dopuszczonych do użytku w szkole.

2)   Decydowanie  o  treści  programu  koła  lub  zespołu  przez  siebie prowadzonego  .

3)   Decydowanie  o  ocenie  bieżącej  ,  śródrocznej  i  rocznej  postępów  swoich  uczniów .

4)   Wnioskowanie  w  sprawie  nagród  i  wyróżnień  oraz  kar  regulaminowych  dla  swoich  uczniów.

5)   Współdziałanie dla dobra uczniów ze wszystkimi organami i podmiotami szkoły.

6)    bycie ocenianym  przez  Dyrektora  Szkoły  oraz  informowanym  na  bieżąco  o  wpisach dokonywanych  przez  Dyrektora  Szkoły  do  akt  osobowych   .

7)   Korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w trybie określonym regulaminem funduszu i innych świadczeń pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

8)   Prawo do poszanowania godności własnej i ponoszenia odpowiedzialności za suwerenne decyzje, podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 68. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.

§ 69.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji, a także realizacja pomocy pedagogiczno – psychologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na liczebność RP dopuszcza się tworzenie zespołów w obrębie jednego etapu edukacyjnego.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu.

4. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowania szczegółowego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem oraz zobowiązany jest do dokumentowania działalności pracy zespołu i składania z niej okresowych sprawozdali na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

5. Zadania zespołów nauczycielskich

1)      samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;

2)      wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły;

3)      Wybór podręczników i/lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez       1 rok szkolny. Więcej niż 1 podręcznik można wybrać biorąc pod uwagę podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

4)      organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych;

5)      przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów;

6)      praca z uczniem zdolnym.

7)      Realizacja zadań z zakresu  ppp - zespół nauczycieli uczących w danej klasie.

 

§ 70, 71 uchylono

§ 72.1. Zadaniem wychowawcy jest:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia  w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)   podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1:

1)   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)   Motywuje i zachęca uczniów do podejmowania wysiłku związanego ze zdobyciem wykształcenia

3)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4)   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego wymienionego w § 70, ust. 1, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;

5)   utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;

6)   współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

7)   Prowadzi dokumentację klasy i indywidualną każdego ucznia w zgodzie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa oświatowego, regulaminami szkoły i zarządzeniami dyrektora szkoły

8)   Organizuje działalność kulturalną, turystyczną i krajoznawczą, zgodnie z potrzebami zespołu klasowego oraz realizowanymi programami nauczania i wychowania.

§ 73. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pracowników Poradni Psychologicznej, lekarza i pielęgniarki medycyny szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.

§ 74. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora szkoły;

2) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy;

3) w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi;

§ 75. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego Szkołę.

§ 76. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

§ 77. Obowiązki pracowników obsługi szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów:

1.      Zapewnienie uczniom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych poprzez dbałość o właściwy stan pomieszczeń i terenów szkolnych, w tym boisk i sprzętu sportowego.

2.      Reagowanie na każdy przypadek agresji, w tym słownej,  ze strony uczniów i zgłaszanie  poważnych jej przypadków  do Dyrektora Szkoły.

3.      Zatrzymywanie i legitymowanie obcych osób wkraczających na teren szkoły, doprowadzanie ich do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego lub dyrektora szkoły( w zależności od celu ich wizyty), a w przypadku zauważenia z ich strony zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu uczniów i innych pracowników szkoły – natychmiastowe zgłaszanie sprawy na policję lub do najbliższego pracownika szkoły mogącego zawiadomić odpowiednie służby.

4.      Przestrzeganie regulaminów porządkowych pomieszczeń szkolnych, w tym szczególnie stołówki i kuchni, reagowanie na łamanie tych regulaminów przez uczniów.

5.      Reagowanie na łamanie przez uczniów regulaminów szkolnych , w tym zakazu przebywania w miejscach niedozwolonych dla uczniów, zgłaszanie tego do nauczyciela dyżurującego ( gdy zdarzenie ma miejsce w czasie przerwy) lub dyrektora szkoły(gdy zdarzenie ma miejsce podczas lekcji).

6.      Reagowanie w każdej innej sytuacji stwarzającej potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów w sposób adekwatny, eliminujący zagrożenie.

 

§ 78. Obowiązki pracowników administracji szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów:

1.  Zapewnienie uczniom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych poprzez informowanie pracowników obsługi szkoły bądź dyrektora o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących  stanu pomieszczeń i terenów szkolnych, w tym boisk i sprzętu sportowego.

2. Reagowanie na każdy przypadek agresji, w tym słownej,  ze strony uczniów i zgłaszanie  poważnych jej przypadków  do Dyrektora Szkoły.

3.      Zatrzymywanie i legitymowanie  obcych osób wkraczających poprzez wejście obok sekretariatu na teren szkoły, doprowadzanie ich do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego lub dyrektora szkoły  (w zależności od celu ich wizyty), a w przypadku zauważenia z ich strony zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu uczniów i innych pracowników szkoły – natychmiastowe zgłaszanie sprawy na policję lub do najbliższego pracownika szkoły mogącego zawiadomić odpowiednie służby.

4.      Przestrzeganie regulaminów porządkowych pomieszczeń szkolnych, w tym szczególnie stołówki i kuchni, reagowanie na łamanie tych regulaminów przez uczniów.

5.      Reagowanie na zauważone przypadki łamania poprzez uczniów regulaminów szkolnych , w tym zakazu przebywania w miejscach niedozwolonych dla uczniów, zgłaszanie tego do nauczyciela dyżurującego ( gdy zdarzenie ma miejsce w czasie przerwy) lub dyrektora szkoły(gdy zdarzenie ma miejsce podczas lekcji).

6.      Reagowanie w każdej innej sytuacji stwarzającej potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów w sposób adekwatny, eliminujący to zagrożenie.

§ 79. Inne zadania niepedagogicznych pracowników szkoły określają szczegółowo wykazy obowiązków na danym stanowisku, opracowane przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 80.1. Do Szkoły przyjmowane są:

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, po wypełnieniu przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do szkoły, w terminie w do 31 marca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w klasie I.

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, zamieszkujące czasowo na terenie obwodu szkolnego lub z ważnych przyczyn losowych, uzasadnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca, zgodnie z regulaminem rekrutacji, stanowiącym załącznik do statutu.

§ 81. Do klasy pierwszej Szkoły  Podstawowej  im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia sześcioklasowej Szkoły  nie dłużej jednak, niż do ukończenia 18 roku życia.  Odroczenie  obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż na rok, odbywa się w trybie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii rejonowej poradni pedagogiczno – psychologicznej.

§ 82. Uczeń ma prawo do:

1.    Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

2.     W przypadku trudności w nauce ( oceny niedostatecznej na  pierwszy półrocze)- pomocy w nadrobieniu zaległości w formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu (zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, konsultacje indywidualne z nauczycielem)

3.    Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.

4.    Podtrzymywania tradycji szkoły, zgodnie ze statutem

5.    Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

6.    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

7.    Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

8.    Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

9.    Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

10.Do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

11.Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

12.Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

13.Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;

14.Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

15.Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z  wychowawcą lub Dyrektorem Szkoły;

16.Uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; możliwość skorzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie, religii, etyki, zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, językową, etniczną, kulturową,

17.Reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

18.Do pomocy i opieki w następującej formie:

1)   Świetlicy

2)   Dofinansowania posiłków z funduszu OPS Wielichowo

3)   W okresie zimy - z bezpłatnej herbaty ze środków Rady Rodziców

4)   Pomocy pedagogiczno – psychologicznej w formach przewidzianych statutem.

19.Do korzystania z pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem porządkowym.

20.Bycia ocenianym zgodnie z  zasadami  oceniania wewnątrzszkolnego.

21.  Udziału w wycieczkach klasowych i przedmiotowych, zgodnie z regulaminem wycieczek.

22.  W przypadku ważnego życiowego powodu – do skorzystania z telefonu komórkowego na zajęciach – po uzyskaniu zgody nauczyciela. Z ważnych przyczyn szkoła umożliwia uczniom skorzystanie z telefonu stacjonarnego w celu skontaktowania się z rodzicami.

23.  Korzystania z telefonu komórkowego  na zajęciach typu wycieczki, wyjazdy oraz poza budynkiem szkoły – w sposób nie powodujący naruszenia zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza uwłaczający godności innych osób.

24.  Uczeń, , który uważa, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę na naruszenie praw ucznia wg niżej podanego trybu:

 

Tryb wnoszenia skarg na naruszenie praw ucznia

 1. Uczeń informuje ustnie wychowawcę klasy o zaistniałym zdarzeniu- naruszeniu jego  praw ucznia.

1)      W przypadku gdy sprawa dotyczy wychowawcy klasy,  uczeń powiadamia ustnie dyrektora szkoły. W innych przypadkach sprawa zostaje przedstawiona Radzie Pedagogicznej przez wychowawcę.

2)      Z  wniesionej skargi sporządza się protokół, podpisywany przez osobę wnosząca i przyjmująca skargę.

3)      Rada Pedagogiczna omawia skargę na posiedzeniu plenarnym i przedstawia pisemnie osobie skarżącej sposób załatwienia skargi.

4)      Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy nie satysfakcjonuje ucznia, w jego imieniu mogą wystąpić rodzice zwracając się na piśmie do dyrektora szkoły.

5)      Warunki zgłoszenia skargi:

·                    Skarga może być wniesiona do 7 dni od zaistniałej sytuacji

·                    W skardze należy podać czas, miejsce i okoliczności naruszenia praw ucznia oraz przedstawić przedmiot skargi, a także podać świadków wydarzenia.

6)      Rozstrzygnięcie sprawy następuje w terminie 7 dni od wpłynięcia skargi. O rozstrzygnięciu dyrektor powiadamia rodziców pisemnie, za potwierdzeniem lub w liście poleconym.

7)      Jeżeli także tym razem rozstrzygnięcie sprawy nie satysfakcjonuje rodziców ucznia, skarga powinna zostać skierowana do  Kuratora Oświaty.

 

§ 83. Uczeń ma obowiązek:

1.    Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym i regulaminach porządkowych.

2.    Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; uczestniczenia w wyznaczonych przez nauczyciela formach sprawdzania postępów edukacyjnych.

3.    Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych – w trakcie dwóch tygodni od zaistnienia nieobecności uczeń przynosi wychowawcy klasy usprawiedliwienie od rodziców, w którym wyraźnie zaznaczony jest powód nieobecności ucznia.

4.    Przygotowania się do zajęć edukacyjnych w sposób określony przez nauczyciela i właściwego zachowania się podczas zajęć, w tym – nieużywania telefonu i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć, bez zgody prowadzącego. Niedopuszczalne jest nagrywanie zajęć szkolnych i pozaszkolnych bez wiedzy osób zainteresowanych i rozpowszechnianie tego typu nagrań.

5.    Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych;

6.    Właściwego, kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

7.    Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów- w szkole i na zajęciach przez nią organizowanych - przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu jego i innych i natychmiastowego informowania o dostrzeżonym niebezpieczeństwie pracowników szkoły – nauczycieli lub obsługi i administracji.

8.    Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły,

9.    Postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

10.Dbania o honor i tradycje szkoły. Współtworzenie jej autorytetu.

11.Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelna pracę nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematyczne uczęszczanie na lekcje, przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

12.Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej.

13.Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego;

14.Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

1)   Okazywania szacunku dorosłym, kolegom,

2)   Przeciwstawienia się przejawom brutalności i wulgarności,

3)   Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

4)   Poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

5)   Zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

6)   Naprawy wyrządzonej przez siebie szkody lub zwrot kosztów naprawy,

§ 84.1. Uczeń może być nagradzany za:

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;

2) wybitne osiągnięcia;

3) pracę na rzecz Szkoły i środowiska; wolontariat

4) dzielność i odwagę.

5) frekwencję

2. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

1)      Pochwała wychowawcy w obecności klasy;

2)      Dodatkowe punkty dodatnie do zachowania

3)      Pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej;

4)      Nagrody książkowe;

5)      Dyplomy;

6)      Listy gratulacyjne dla rodziców;

7)      Wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole i rodzicom - wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis rada pedagogiczna;

8)      Przyznanie tytułu : Lider Klasy, Lider Szkoły, innych okazjonalnych tytułów

9)      Inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, itp.).

§ 85. Uczeń może być ukarany:

1)      Ustnym upomnieniem wychowawcy klasy;

2)      Przyznaniem ujemnych punktów za zachowanie

3)      Naganą wychowawcy z wpisem do dziennika

4)      Ustnym upomnieniem dyrektora szkoły;

5)      Naganą dyrektora szkoły

6)      Zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz/ lub do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

7)      Przeniesieniem do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych, na zasadach zawartych w niniejszym statucie.

Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego przez niego.

§ 86. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące) jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

§ 87. Od nałożonej przez nauczyciela kary uczeń może odwołać się do dyrektora szkoły, od kary nałożonej przez dyrektora – do Rady Pedagogicznej– pisemnie, w terminie 7 dni od nałożenia kary, motywując swoje odwołanie.

§ 88. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia, na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 89. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary wymienionej w par. 85 p.3-7.. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia podczas indywidualnej rozmowy z rodzicem, który potwierdza własnoręcznym podpisem fakt powiadomienia o karze,  a w przypadku braki możliwości osobistego przekazania informacji, listem poleconym wysłanym na adres domowy ucznia.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W SZKOLE

§ 90.Rodzice mają prawo:

1)      Do rzetelnej informacji na temat swego dziecka , jego zachowania  , postępów i przyczyn trudności w nauce na spotkaniach organizowanych w szkole oraz szacunku ze strony nauczycieli i innych pracowników szkoły

2)      Znać zestaw dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania, a także program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły

3)      Być poinformowani na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny z danego przedmiotu bądź zajęć edukacyjnych oraz formach oceniania.

4)      Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci .

5)      Informacji na temat przepisów dotyczących  oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz dotyczących przeprowadzenia egzaminów  - klasyfikacyjnych i poprawkowych. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od nich opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji

6)      Wyrażania i przekazywania  dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły .

 

§ 91.Rodzice mają obowiązek:

 

1)      Interesować się postępami edukacyjnymi dziecka,

2)      Dbać właściwe,  kulturalne zachowanie dziecka w szkole i poza nią , zapoznawać dziecko z zasadami dobrego zachowania i zasadami współżycia społecznego oraz wdrażać je do ich stosowania na co dzień

3)      Wyposażyć ucznia w niezbędne przybory, pomoce i podręczniki szkolne oraz schludny i dostosowany do warunków atmosferycznych oraz rodzaju zajęć strój szkolny

4)      Usprawiedliwiać  nieobecność dziecka na obowiązkowych zajęciach w szkole

5)      Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły

6)      Współdziałać ze szkołą  dla dobra dziecka

7)      Zapewnić dziecku mającemu trudności w nauce bądź z właściwym zachowaniem pomoc, w tym pomoc poradni pedagogiczno- psychologicznej.

VIII. TRADYCJA SZKOLNA

§ 92. Jako tradycję szkolną przyjmuje się:

1)   Organizowanie imprez szkolnych, w tym konkursów, apeli, festynów i dni  wg kalendarza imprez na dany rok szkolny.

2)   Organizowanie Dnia Patrona w lutym każdego roku

3)   Hymn i sztandar szkolny  oraz ślubowanie uczniów na sztandar szkolny.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 93. Szkoła używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład

§ 94. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 95. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 96.Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Wniosek o dokonanie zmiany organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej.

§97 Uchylono

§.98. Nieuregulowane w statucie kwestie rozstrzyga się w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze do niej.

ZAŁĄCZNIKI:

1.    Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego