PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich

w Wilkowie Polskim

 Spis treści:

I.      Misja Szkoły

II.      Wizja Szkoły

III.      Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową.

IV.      Cele pracy wychowawczej.

V.      Zakładany model absolwenta szkoły

VI.      Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

VII.      Formy  i metody pracy z uczniem.

VIII.      Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego.

IX.      Ceremoniał  szkoły, rocznice i święta państwowe.

X.      Plan działań wychowawczych dla klas I – VI.

XI.      Podmioty realizujące program wychowawczy szkoły

a.    Zadania wychowawcy.

b.   Zadania nauczyciela.

XII.      Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

XIII.      Wykaz  działań wychowawców z zakresu pomocy pedagogiczno – psychologicznej:

XIV.      Organizacje i podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły.

XV.      Ewaluacja Programu Wychowawczego.

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

 

Podstawą prawną  programu wychowawczego są następujące dokumenty:

1.     Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.

2.   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

3.   Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę     30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33

4.   Ustawa o Systemie Oświaty

5.    Karta Nauczyciela

6.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

7.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

8.   Statut Szkoły.

I.  Misja Szkoły.

Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, jakich potrzebują oni żyjąc
w podlegającym ciągłym zmianom oraz sprzyja ich dojrzewaniu do odpowiedzialnego  życia w świecie dorosłych i podejmowania dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej społeczeństwie.

W naszej szkole stwarzamy sprzyjające warunki rozwoju  wszystkim uczniom  i dbamy szczególnie o umiejętności posługiwania się technologią cyfrową i językowe, konieczne do komunikowania się w zjednoczonej Europie i życia we współczesnym świecie. Uczymy się szacunku dla siebie i innych, współpracujemy ze sobą, by rozwiązywać problemy współczesnego życia.

II. Wizja Szkoły

Nasza szkoła to:

·       Szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i talenty, po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową, a przede wszystkim uwierzyć we własne siły i możliwości.

·       Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, zawsze może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników.

·       Szkoła, która wśród swoich uczniów promuje zdrowy i aktywny model życia.

·       Szkoła, która uczy aktywności, postawy prospołecznej, obywatelskiej i patriotycznej, a także innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.

·       Szkoła, w której pracownicy i uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki socjalne podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw.

·       Szkoła, w której organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym także z rodzicami wykonującymi interesujące zawody.

·       Szkoła, która dba o rozwój pozalekcyjny i pozaszkolny swoich wychowanków,

·       Szkoła,  której uczniowie w naturalnym środowisku zgłębiać tajemnice  przyrody,

·       Szkoła, której uczniowie  wyjeżdżają na wycieczki, by poznawać ciekawe zakątki naszego kraju,

·       Szkoła, której uczniowie korzystają z biblioteki, w tym cyfrowej, kina, teatru, muzeum, itp. instytucji kultury,

·       Szkoła, wokół której znajdują się bezpieczne, zorganizowane w naturalnym środowisku miejsca, służące do aktywnego wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.

·       Szkoła, która posiada nowoczesną bazę sportowa, w tym kompleks boisk wielofunkcyjnych i plac zabaw dla dzieci młodszych.

·       Szkoła, w której nauczyciele mają nowoczesne pomoce dydaktyczne, bardzo dobrze wyposażone klasy, miejsca do przygotowania się do lekcji i pracy zespołowej, zabezpieczone warunki do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i są dobrze wynagradzani za swoją pracę.

·       Szkoła, która w realizacji swojej wizji i misji współpracuje z rodzicami a także różnymi innymi podmiotami oraz korzysta z zasobów środowiska lokalnego w celu własnego rozwoju.

III.       Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole.

Cele szkoły:

1.     Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem  polskim, dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

2.   Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

3.   Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

4.   Wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

5.    Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

6.   Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji

7.    Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.

8.   Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

9.   Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

- czytanie,

-   myślenie matematyczne,

-   myślenie naukowe,

-   umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,

-   umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,

-   umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,

-   umiejętność pracy zespołowej.

       10.              Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

a.    fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

b.    psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

c.    społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

d.    aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

IV.        Cele pracy wychowawczej.

Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest:

1.     Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

2.   Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.

3.   Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je    i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.

4.   W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

·       uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

·       poczucie własnej wartości,

·       szacunek dla innych ludzi,

·       ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,

·       kultura osobista,

5.    Gotowość uczniów do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

6.   Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

7.    Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

8.   Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

9.   Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

10.                     Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej

Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania:

·       rozwijanie samodzielności w zdobywaniu  wiedzy, informacji i umiejętności,

·       kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,

·       kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

·        wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

·       kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,

·       budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa,

·       gotowości do niesienia pomocy innym,

·       nauczanie zasad kultury zachowania i wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka,

·       pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,

·       wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,

·       kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji w oparciu o dialog i współdziałanie,

·       nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

·       kształtowanie postawy patriotycznej.

 

V. Zakładany model absolwenta szkoły

Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim będzie dobrze funkcjonować w swoim środowisku, w domu i w szkole. Będzie pogodny, z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Będzie traktować zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent będzie:

Ø dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych, tolerancyjnym;

Ø człowiekiem ambitnym, aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, mającym różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzącym różne wiadomości i umiejętności;

Ø człowiekiem uczciwym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

Ø człowiekiem świadomie uczestniczącym w życiu kulturalnym, dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

Ø człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego, odpowiedzialnym za stan środowiska naturalnego, racjonalnie korzystającym z zasobów przyrody;

Ø człowiekiem przedsiębiorczym i kreatywnym, umiejącym rozwiązywać problemy życiowe, współpracującym z innymi w celu ich rozwiązania.


V I.  Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

1.     Opieka wychowawców nad rozwojem wychowanków w aspekcie biologicznym, psychicznym i społecznym,

2.   Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

3.   Wychowywanie dziecka do życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą.

4.   Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

5.    Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na wyższych etapach edukacji.

6.   Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.

 

VII.   Metody i formy pracy wychowawczej z uczniami.

1.    Projekty szkolne i klasowe

2.    Koła zainteresowań

3.    Lekcje wychowawcze

4.    Apele szkolne

5.    Warsztaty i imprezy integrujące

6.    Wyjazdy integracyjne – wycieczki edukacyjne, tematyczne, turystyczno-krajoznawcze; Zielone Szkoły

7.    Redagowanie gazetki szkolnej lub szkolnego bloga

8.    Samopomoc koleżeńska

9.    Konkursy i wystawy

10.          Gry dramowe /przedstawienia, inscenizacje, scenki rodzajowe/

11.          Gry i zabawy integracyjne.

12.          Kontrakt

13.          Wolontariat

14.          Działalność organizacji uczniowskich – samorząd, ZHP, itp.

VIII.                      Cele i zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego

1.     W Szkole działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.

2.   Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć odpowiednią atmosferę, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

3.   Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu.

4.   Samorząd Uczniowski współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

5.    Zasady  funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego opisuje Statut Szkoły, paragraf 35.

IX.       Ceremoniał szkoły, rocznice i  święta państwowe.

1.    Rocznica wybuchu II wojny światowej.

2.    Święto Niepodległości.

3.    Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

4.    Dzień Patrona Szkoły.

5.    Pozostałe imprezy i konkursy szkolne i pozaszkolne – według harmonogramu załączonego do rocznego planu pracy szkoły.

X.            Plan działań  wychowawczych dla klas I – VI - stanowi załącznik do rocznego planu pracy szkoły.

·       Prawa i obowiązki ucznia opisuje paragraf 82 i 83 Statutu Szkoły.

·       Kary i nagrody opisuje paragraf 84.1 i 85 Statutu Szkoły.

 

 XI.      Podmioty realizujące program wychowawczy szkoły 

A) NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. Warunkiem stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach jest rzetelne odnotowywanie obecności w dzienniku. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowanie do zajęć.

2. Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.

3. Nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej, np. nie dopuszcza na teren szkoły polityków w celach agitacyjnych. Nie oznacza to braku rzetelnej, obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne. Wszelkie ogłoszenia na terenie szkoły mogą się pojawić za wiedzą dyrektora szkoły.

4. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy programu wychowawczego naszej szkoły.

5. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów winny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy .

6.  Każdy nauczyciel , a także dyrektor szkoły ma obowiązek zdecydowanego reagowania na przejawy agresji ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły, zgodnie z procedurami szkolnymi.

7. Nauczycielowi nie wolno stosować  metod wychowawczych poniżających lub ośmieszających ucznia (i innych naruszających jego dobro, prawa i godność osobistą) i stawiać oceny z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia. Winien też przestrzegać w tym względzie zasad zawartych w Statucie Szkoły i wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

8. Zadaniem każdego pracownika szkoły jest także czuwanie nad prawidłowym sposobem spędzania przerw przez uczniów, np. zwracanie uwagi na kulturalną postawę, wychodzenie uczniów z klasy, właściwe zachowanie.

9. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na niedostosowany do bieżącej pogody ubiór ucznia opuszczającego budynek szkoły (szczególnie podczas złej pogody).

10. Nauczyciele - organizatorzy wycieczek i imprez szkolnych mają obowiązek współdziałać w  organizacji i w trakcie z wychowawcami/ rodzicami  uczniów, którzy są uczestnikami wycieczki.

B) WYCHOWAWCA

1. Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.

2. Opracowuje w oparciu o niniejszy "Program wychowawczy szkoły" klasowy plan wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym.

3. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w klasie.

4. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie.

5. Kieruje wszystkimi klasowymi wycieczkami wyjazdowymi.

6. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

7. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym  kontakcie z rodzicami, stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka (bierze je pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania).

8. Jest zobowiązany poudzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Czuwa nad wynikami dydaktycznymi swoich wychowanków i reaguje w przypadku nierealizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.

10. Organizuje klasowe zebrania rodziców, uczestniczy w dniach otwartej szkoły.

11. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację przebiegu nauczania swojej klasy.

12. Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (statut, zasady oceniania i promowania, program wychowawczy itp.).

C) RODZICE

1. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach  organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, dniach otwartych szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności, która rejestrowane jest w dzienniku lekcyjnym.

3. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawców lub dyrektora szkoły najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów , mające związek z pobytem  w szkole.

5. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.

7. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły i wspierać wychowawcę w pracy z dziećmi.

D) UCZNIOWIE

1. Każdy uczeń powinien znać  prawo szkolne i postępować  zgodnie z zasadami zawartymi w nim..

2.   Uczeń ma obowiązek stosować się do zaleceń każdego pracownika szkoły, dotyczących przestrzegania regulaminów i Statutu Szkoły, a także dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

 

Zadania  wychowawcy - opisane są w paragrafie 72.1 Statutu Szkoły

Zadania nauczyciela - opisane są w paragrafie 65 Statutu Szkoły


XII.  Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

         

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia  i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

1.     Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.

2.   Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców       z Dyrektorem Szkoły).

3.   Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.

4.   Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.

5.    Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych                 i klasowych.

6.   Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami.

7.    Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

8.   Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom w trudnej sytuacji materialnej oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom niewydolnym wychowawczo.

9.   Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.

10.          Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

XIII.  Wykaz  działań wychowawców z zakresu pomocy pedagogiczno – psychologicznej:

 

1.    Działania wychowawcze:

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

c) udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci,

d) przeprowadzanie prelekcji dla uczniów i rodziców,

e) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności  w realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego,

f) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

g) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami

    sprawiającymi trudności wychowawcze.

 

2.  Działania korekcyjno-wyrównawcze:

a) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami    niedostosowania społecznego,

b)  organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych

     uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

 

3.  Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna:

a)        udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

b)       pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

c)        udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach

       rówieśniczych i środowiskowych,

d)  przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci           i młodzieży,

e) wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

XIV. Organizacje i podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły.

1.     Rada Rodziców

2.   Rada Gminy

3.   Rada Sołecka

4.   ZHP, Hufiec Smigiel

5.    Parafia Rzymskokatolicka w Wilkowie Polskim

6.   Centrum Kultury w Wielichowie

7.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

8.   Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Grodzisku Wielkopolskim

9.   Policja Państwowa

10. Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna

11.    WOŚP

12.   Inne organizacje działające na rzecz dzieci, których działalność Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców uzna za pomocną w wychowaniu uczniów.

XV.    Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

1.     W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

2.   Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza dyrektor szkoły podstawowej.

3.   Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.

4.   Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Sposoby ewaluacji Programu Wychowawczego szkoły.

1.     Obserwacje i oceny zachowania uczniów

2.   Metody projekcyjne np. zdjęcia

3.   Obserwacja dokonań ucznia.

4.   Ankiety.

5.    Analiza wpisów do dziennika, dokumentów.

6.   Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi.

7.    Ocena wyników konkursów.

 Program wychowawczy przyjęto :

 

1.     Uchwałą Rady Rodziców nr 3/2013 z dn.9.09.2013 r.

2.   W porozumieniu  z Radą Pedagogiczną – Uchwała RP nr 8 z dn. 15.09.2015 r.